WSZYSTKIE DOKUMENTY W SKRÓCIE

POLITYKA PRAWNA I PRYWATNOŚCI

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie naszych warunków prawnych i podstawy umownej. Twoja prywatność i dane są dla nas ważne - dowiedz się więcej o przetwarzaniu.

WARUNKI PRAWNE

§ 1 WNIOSEK

1) Wszystkie dostawy, usługi i oferty firmy bb-net media GmbH - zwanej dalej „sprzedawcą” - na podstawie zamówień partnerów umownych - zwanych dalej „klientem” - odbywają się wyłącznie na podstawie niniejszych ogólnych warunków handlowych. Niniejsze ogólne warunki są częścią wszystkich umów, które sprzedawca zawiera ze swoimi klientami na dostawy i usługi, które oferuje. Te ogólne warunki mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych dostaw, usług lub ofert dla klienta, nawet jeśli nie są one ponownie oddzielnie uzgodnione.

(2) O ile nie określono inaczej, asortyment produktów sprzedawcy to towary używane, a nie nowo wyprodukowany przedmiot w rozumieniu BGB. Stan i zakres dostawy podane są w opisach produktów. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie oferowane produkty są dostarczane bez oprogramowania i akcesoriów.

(3) Asortyment sprzedawcy jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu § 14 BGB. Zgodnie z tym przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa, która zawierając umowę prowadzi działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową.

(4) Warunki klienta lub osób trzecich nie mają zastosowania, nawet jeśli sprzedawca nie sprzeciwi się osobno ich ważności w indywidualnych przypadkach. Nawet jeśli sprzedawca odnosi się do listów, e-maili, faksów, które zawierają lub odnoszą się do warunków klienta lub strony trzeciej, nie oznacza to zgody na ważność takich warunków. Sprzeczne warunki mają zastosowanie tylko wtedy, gdy ich ważność zostanie wyraźnie uzgodniona na piśmie przez sprzedającego.

§ 2 OFERTA I ZAWARCIE UMOWY

(1) Wszystkie oferty sprzedającego mogą ulec zmianie i są niewiążące.

(2) Składając zamówienie u sprzedawcy, klient składa sprzedawcy wiążącą ofertę zakupu (pożądanego) produktu. Klient jest związany ofertą dla Sprzedawcy do końca siódmego dnia roboczego następującego po dniu, w którym oferta wpłynęła do Sprzedawcy.

(3) Ofertę klienta uważa się za przyjętą przez sprzedawcę tylko wtedy, gdy sprzedawca oświadcza klientowi, że ją przyjmuje lub wysyła zamówiony towar.

(4) Klient otrzymuje automatyczne powiadomienie o złożonym zamówieniu. Nie stanowi to jeszcze wiążącego przyjęcia zamówienia, chyba że oprócz potwierdzenia odbioru zostanie zadeklarowane przyjęcie.

§ 3 CENY I PŁATNOŚĆ

(1) Wszystkie ceny podawane przez sprzedającego są w EURO plus obowiązujący ustawowy podatek VAT, koszty ubezpieczenia, opłaty transakcyjne, koszty pakowania i wysyłki w momencie składania zamówienia. Cła i podobne opłaty, jak również inne publiczne, prywatne opłaty i opłaty licencyjne ponosi klient.

(2) W zależności od umowy między klientem a sprzedawcą płatności są dokonywane z góry, za pomocą polecenia zapłaty lub na rachunek.

(3) Jeżeli uzgodniono dostawę na podstawie faktury, należy ją zapłacić sprzedającemu niezwłocznie po otrzymaniu towaru i faktury przez klienta.

(4) Klient nie ma prawa do potrącenia lub zatrzymania, chyba że roszczenie wzajemne jest bezsporne lub zostało prawomocnie stwierdzone.

(5) Kwoty faktur, pod warunkiem, że faktura została odebrana przez klienta przed dostawą towarów, muszą zostać zapłacone w ciągu 30 dni bez żadnych potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie (w tym faksem i e-mailem). O terminie płatności decyduje paragon od sprzedawcy. Jeżeli klient nie zapłaci w terminie, do kwot pozostających do spłaty zostaną doliczone odsetki od terminu płatności w wysokości 8 punktów procentowych rocznie powyżej odpowiedniej stopy bazowej; zapewnienie wyższych stóp procentowych i dalszych szkód w przypadku niewykonania zobowiązania pozostaje nienaruszone.

(6) Sprzedawca jest uprawniony do wykonania lub wykonania niezrealizowanych dostaw lub usług tylko za przedpłatą lub zabezpieczeniem, jeżeli dowie się o okolicznościach po złożeniu zamówienia, które mogą znacznie obniżyć zdolność kredytową klienta i za pośrednictwem których płatność jawne roszczenia sprzedawcy są zagrożone przez klienta z powodu odpowiedniego stosunku (przed) zawarciem umowy.

§ 4 WARUNKI DOSTAWY

(1) Dostawy są realizowane z magazynu sprzedawcy w Schweinfurcie lub z magazynu poddostawcy.

(2) Dostępność towarów i czas ich dostawy wynikają z odpowiednich informacji dostarczonych przez sprzedawcę. Terminy i terminy ogłoszone tam przez sprzedawcę dla dostaw i usług są zawsze tylko przybliżone, chyba że ustalony termin lub ustalony termin został wyraźnie obiecany lub uzgodniony. Jeżeli uzgodniono przesyłkę, to terminy i terminy dostaw odnoszą się do godzin przekazania spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej, której zlecono transport.

(3) Sprzedawca może - bez uszczerbku dla praw wynikających z opóźnienia - żądać od klienta przedłużenia terminów dostaw i usług lub przesunięcia terminów dostaw i usług o okres, w którym klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych wobec sprzedawcy.

(4) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostawy lub opóźnienia w dostawie, o ile nie są one spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, w szczególności wszelkiego rodzaju zakłóceniami operacyjnymi, trudnościami w zakupie materiałów lub energii, opóźnieniami w transporcie, strajkami Terminowa lub nieprawidłowa dostawa została spowodowana przez dostawcę, za który sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli takie zdarzenia znacznie utrudniają lub uniemożliwiają sprzedającemu dostawę lub usługę, a przeszkoda nie jest tylko przejściowa, sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku tymczasowych przeszkód terminy dostaw i usług ulegają wydłużeniu lub terminy dostaw lub usług są przesunięte o okres utrudnienia plus rozsądny okres rozruchu. O ile ze względu na opóźnienie nie można oczekiwać, że klient przyjmie dostawę lub usługę, może odstąpić od umowy, składając sprzedającemu natychmiastowe pisemne oświadczenie (również faksem i pocztą elektroniczną).

(5) Jeśli sprzedawca spóźnia się z dostawą lub usługą lub jeśli dostawa lub usługa stają się niemożliwe z jakiegokolwiek powodu, odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona do odszkodowania zgodnie z sekcją 8 niniejszych Ogólnych warunków.

§ 5 MIEJSCE WYKONANIA, WYSYŁKA, PRZENIESIENIE RYZYKA

(1) Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku umownego jest Schweinfurt, chyba że określono inaczej.

(2) O sposobie wysyłki i opakowaniu decyduje sprzedawca.

(3) Ryzyko przechodzi na klienta najpóźniej w momencie przekazania dostarczonego towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej wyznaczonej do realizacji wysyłki. Jeśli wysyłka lub przekazanie opóźni się z powodu okoliczności spowodowanych przez klienta, ryzyko przechodzi na klienta od dnia, w którym dostarczony towar jest gotowy do wysyłki, a sprzedawca poinformował o tym klienta. Klient ponosi koszty magazynowania. O ile uzgodniono wysyłkę zamówionego towaru, klient ponosi ryzyko zniszczenia lub zepsucia, nawet jeśli zamówiony towar jest wysyłany bezpośrednio do klienta z magazynu poddostawcy zgodnie z instrukcją. 

§ 6 ZACHOWANIE TYTUŁU WŁASNOŚCI

(1) Sprzedawca zachowuje własność dostarczonych przez siebie towarów do czasu całkowitej zapłaty ceny zakupu (w tym VAT i kosztów wysyłki) za dany towar.

(2) Jeśli dostarczony towar jest przetwarzany lub przebudowywany przez klienta, ustala się, że przetwarzanie, przebudowa dostarczonego towaru odbywa się w imieniu i na rachunek sprzedawcy i że sprzedawca jest bezpośrednio właścicielem nieruchomości lub - jeśli przetwarzanie odbywa się z materiałów kilku właścicieli albo wartość przedmiotu przetworzonego jest wyższa niż wartość towaru dostarczonego - nabywa odpowiedni udział współwłasności w nowo powstałej rzeczy.

(3) W przypadku odsprzedaży dostarczonego towaru, klient jako środek ostrożności przenosi roszczenia wobec osób trzecich na sprzedawcę.

(4) Jeżeli osoby trzecie uzyskają dostęp do dostarczonych towarów, w szczególności poprzez zajęcie, klient niezwłocznie poinformuje je o własności sprzedawcy i poinformuje o tym sprzedawcę, aby umożliwić jej dochodzenie swoich praw majątkowych. Jeśli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić sprzedawcy wynikających z tego kosztów, odpowiada za to klient sprzedawcy.

§ 7 GWARANCJA

(1) Gwarancja na nowy towar wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się wraz z dostawą lub, jeśli wymagany jest odbiór, z chwilą odbioru. Gwarancja nie obejmuje towarów używanych tzw. Zużytych IT oraz przetworzonych towarów używanych z pieczęcią tecXL, obowiązują nasze odrębne Warunki gwarancji.

(2) Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli klient dokonuje zmiany dostarczonego towaru lub zleca jego zmianę osobom trzecim bez zgody sprzedawcy, co uniemożliwia lub w nieuzasadniony sposób utrudnia usunięcie wady. W każdym przypadku klient ponosi dodatkowe koszty usunięcia wady wynikającej ze zmiany.

(3) Gwarancja nie obejmuje towarów niesprawdzonych, niesprawdzonych lub wadliwych.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

(1) Odpowiedzialność sprzedawcy za szkody, niezależnie od przyczyny prawnej, w szczególności za niemożność, opóźnienie, wadliwą lub nieprawidłową dostawę, naruszenie umowy, naruszenie obowiązków w negocjacjach umowy i czynów niedozwolonych, o ile wada jest istotna, jest zgodna z niniejszym Paragrafy ograniczone.

(2) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zwykłego zaniedbania ze strony jego organów, przedstawicieli prawnych, pracowników lub innych pomocników, chyba że doszło do naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Istotne z punktu widzenia umowy jest zobowiązanie do terminowej dostawy towaru wolnego od istotnych wad oraz obowiązki doradcze, ochronne i opiekuńcze, które mają na celu umożliwienie klientowi korzystania z dostarczonego towaru zgodnie z umową oraz ochronę życia i zdrowia pracowników klienta lub ochronę jego mienia służą przed znacznymi uszkodzeniami.

(3) O ile sprzedawca ponosi fundamentalną odpowiedzialność za szkody zgodnie z § 8 ust. 2, odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód, które sprzedawca przewidział jako możliwe konsekwencje naruszenia umowy w momencie zawarcia umowy lub które powinien był przewidzieć, gdyby dochował należytej staranności. Pośrednie szkody i szkody następcze wynikające z wad dostarczonych towarów kwalifikują się do odszkodowania tylko wtedy, gdy takich szkód można się spodziewać, gdy dostarczone towary są używane zgodnie z przeznaczeniem.

(4) Ograniczenia z § 8 nie mają zastosowania do odpowiedzialności sprzedawcy za umyślne zachowanie, gwarantowane cechy, obrażenia życia, obrażenia ciała lub zdrowia lub zgodnie z przepisami o odpowiedzialności za produkt

§ 9 PRAWO DO ODSTĄPIENIA

(1) Jeżeli klient odmówi przyjęcia towaru, sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy kupna i żądać od klienta odszkodowania.

(2) Jeżeli sprzedawca żąda odszkodowania, jest to ryczałt w wysokości 15% ceny sprzedaży. Odszkodowanie ma być niższe, jeśli klient wykaże mniejsze szkody. Klient ma możliwość udowodnienia, że ​​sprzedawca nie poniósł szkody. Jeśli sprzedawca może udowodnić większe obrażenia, może również zażądać wyższych obrażeń.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

(1) Miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających ze stosunków handlowych między sprzedającym a klientem jest, według uznania sprzedawcy, Schweinfurt lub siedziba klienta. Schweinfurt jest wyłącznym miejscem jurysdykcji dla pozwów przeciwko sprzedającemu. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na obowiązujące przepisy ustawowe dotyczące wyłącznych miejsc jurysdykcji.

(2) Stosunki między sprzedawcą a klientem podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r. (CISG).

(3) Umowa pozostaje wiążąca w pozostałych częściach, nawet jeśli poszczególne punkty są prawnie nieskuteczne. W miejsce nieskutecznych punktów obowiązują przepisy ustawowe, o ile istnieją. W zakresie, w jakim oznaczałoby to nieracjonalne utrudnienia dla jednej z umawiających się stron, umowa jako całość staje się nieskuteczna.

Możesz pobrać nasze ogólne warunki z dnia 26.03.2020 marca XNUMX r. Tutaj w formacie PDF:

§ 1 ZAKRES STOSOWANIA; KSZTAŁT

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (GPC) mają zastosowanie do wszystkich relacji biznesowych z naszymi partnerami biznesowymi i dostawcami („Kontrahenci”). OWZ mają zastosowanie tylko wtedy, gdy wykonawca jest przedsiębiorcą (§ 14 BGB), osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego.

(2) OWZ mają zastosowanie w szczególności do umów sprzedaży i / lub dostawy przedmiotów ruchomych („towary”), niezależnie od tego, czy wykonawca sam je wytwarza, czy też kupuje od dostawców (§§ 433, 650 BGB). O ile nie uzgodniono inaczej, OWZ w wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia przez wykonawcę lub przynajmniej w wersji ostatnio przekazanej mu w formie tekstowej mają zastosowanie jako umowa ramowa również do podobnych przyszłych umów bez konieczności ponownego odwoływania się do nich w każdym indywidualnym przypadku.

(3) Niniejsze OWZ mają zastosowanie wyłącznie. Odmienne, sprzeczne lub dodatkowe ogólne warunki kontrahenta staną się częścią umowy tylko wtedy, gdy i w zakresie, w jakim wyraźnie zgodziliśmy się na ich ważność na piśmie. Ten wymóg zgody ma zastosowanie w każdym przypadku, na przykład nawet jeśli przyjmiemy dostawy wykonawcy bez zastrzeżeń, znając ogólne warunki wykonawcy.

(4) Indywidualne umowy zawierane z wykonawcą na zasadzie jednostkowych przypadków (w tym umowy dodatkowe, uzupełnienia i zmiany) mają zawsze pierwszeństwo przed niniejszymi OWZ. Pisemna umowa lub nasze pisemne potwierdzenie jest miarodajne dla treści takich umów, z zastrzeżeniem dowodu przeciwnego.

(5) Prawnie istotne oświadczenia i zawiadomienia wykonawcy w związku z umową (np. Wyznaczenie terminu, przypomnienie, odstąpienie) wymagają formy pisemnej, tj. Pisemnej lub tekstowej (np. List, e-mail, faks). Ustawowe wymogi formalne i inne dowody, zwłaszcza w przypadku wątpliwości co do legalności strony zgłaszającej, pozostają nienaruszone.

(6) Odniesienia do ważności przepisów ustawowych mają jedynie znaczenie wyjaśniające. W związku z tym przepisy ustawowe mają zastosowanie nawet bez takiego wyjaśnienia, chyba że zostaną bezpośrednio zmienione lub wyraźnie wyłączone w niniejszych OWZ.

§ 2 ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI UMOWY

(1) Nasze zamówienie uważa się za wiążące najwcześniej z chwilą jego złożenia lub potwierdzenia na piśmie. Wykonawca musi poinformować nas o oczywistych błędach (np. Literowych i obliczeniowych) oraz niekompletności zamówienia, w tym dokumentów zamówienia w celu poprawienia lub uzupełnienia przed przyjęciem; w przeciwnym razie umowa jest uważana za niezawartą.

(2) Oferty i kosztorysy wykonawcy są bezpłatne i nie powodują żadnych zobowiązań dla bb-net, chyba że jest to prawnie określone.

(3) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia naszego zamówienia w ciągu 2 dni lub w szczególności do jego realizacji bez zastrzeżeń poprzez wysłanie towaru (odbiór).

Późna akceptacja liczy się jako nowa oferta i wymaga akceptacji przez nas.

(4) W przypadku zmian w treści umowy, takich jak zakres dostaw i usług, które okażą się absolutnie niezbędne z punktu widzenia wykonawcy, wykonawca niezwłocznie, pisemnie, a przed ich wykonaniem, powiadomi bb-net o spodziewanych pracach dodatkowych. Wszelkie zmiany i ich wprowadzenie wymagają uprzedniej pisemnej zgody bb-net.

(5) Wszystkie towary, wyposażenie i systemy dostarczone do klienta muszą spełniać wymogi prawne. Na żądanie wykonawca musi niezwłocznie i bezpłatnie dostarczyć firmie bb-net odpowiednie certyfikaty i / lub deklaracje zgodności. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, towarów z oznaczeniami CE, RoHS lub EAR.

(6) Prawo do wypowiedzenia umowy określają przepisy ustawowe.

(7) Klient może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z ważnego powodu.

(8) W przypadku wypowiedzenia, niezależnie od innych praw klienta, klientowi przysługuje tylko wynagrodzenie za usługi świadczone do czasu rozwiązania umowy, z którego może skorzystać klient.

§ 3 CZAS DOSTAWY I OPÓŹNIENIE W DOSTAWIE

(1) Termin dostawy określony przez klienta w zamówieniu jest wiążący. Jeżeli termin dostawy nie jest określony w zamówieniu lub inaczej uzgodniony to 3 dni od zawarcia umowy. Kontrahent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas na piśmie, jeśli jest mało prawdopodobne, aby był w stanie dotrzymać ustalonych terminów dostaw - z dowolnego powodu.

(2) Przedwczesne usługi lub dostawy, a także wszelkie częściowe usługi lub częściowe dostawy wymagają wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody klienta.

(3) Jeżeli wykonawca nie wykona swoich usług lub nie wykona swoich usług w uzgodnionym terminie dostawy lub jeśli popadnie w zwłokę, nasze prawa - w szczególności do odstąpienia od umowy i odszkodowania - opierają się na przepisach ustawowych. Przepisy ust. 4 pozostają nienaruszone.

(4) Jeśli kontrahent zalega z opóźnieniem, możemy - oprócz dalszych roszczeń prawnych - zryczałtowaną rekompensatę za nasze szkody wynikające z opóźnienia, tj. H. v. Poproś o 0,5% ceny netto za dzień roboczy, ale nie więcej niż 5% ceny netto za opóźnioną dostawę. bb-net zastrzega sobie prawo do udowodnienia, że ​​wystąpiły większe szkody. Wykonawca zastrzega sobie prawo do udowodnienia, że ​​nie wystąpiły żadne szkody lub wystąpiły ich znacznie mniejsze szkody.

§ 4 WYKONANIE I DOSTAWA

(1) Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody wykonawca nie jest uprawniony do tego, aby należne mu usługi były wykonywane przez osoby trzecie (np. Podwykonawców). Wykonawca ponosi ryzyko związane z zakupem swoich usług, chyba że w indywidualnych przypadkach uzgodniono inaczej (np. Ograniczenie zapasów).

(2) Dostawa na terenie Niemiec to „wolne miejsce zamieszkania” do miejsca wskazanego w zamówieniu. Jeśli miejsce docelowe nie jest określone i nic innego nie zostało uzgodnione, dostawa musi zostać dostarczona do naszej siedziby w Schweinfurt. Miejsce przeznaczenia jest również miejscem wykonania dostawy i każdego późniejszego świadczenia (obowiązek dostawy).

(3) Dostawa z krajów trzecich ma zawsze CIF wg. Incoterms 2010 do zrobienia.

(4) Do dostawy należy dołączyć list przewozowy zawierający datę (wydanie i wysyłkę), zawartość dostawy (numer i numer artykułu) oraz nasz identyfikator zamówienia (data i numer). Jeśli brakuje dowodu dostawy lub jest on niekompletny, nie odpowiadamy za wynikające z tego opóźnienia w realizacji i płatności. Odpowiedni list przewozowy o tej samej treści należy przesłać do nas oddzielnie od dowodu dostawy.

§ 5 CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

(1) Cena podana w zamówieniu jest wiążąca. Wszystkie ceny zawierają ustawowy podatek od sprzedaży, o ile nie jest on pokazany oddzielnie.

(2) O ile w indywidualnych przypadkach nie uzgodniono inaczej, cena obejmuje wszystkie usługi i usługi dodatkowe wykonawcy (np. Montaż, instalacja), a także wszystkie koszty dodatkowe (np. Odpowiednie opakowanie, koszty transportu, w tym transport i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) .

(3) Uzgodnioną cenę należy uregulować w ciągu 30 dni kalendarzowych od pełnej dostawy i obsługi (w tym uzgodnionego odbioru) i otrzymania odpowiedniej faktury. W przypadku zapłaty w terminie 14 dni kalendarzowych wykonawca udziela nam 3% rabatu od kwoty netto faktury. W przypadku przelewów bankowych płatność jest dokonywana terminowo, jeśli nasze polecenie przelewu wpłynie do naszego banku przed upływem terminu płatności; Nie odpowiadamy za opóźnienia spowodowane przez banki biorące udział w procesie płatności.

(4) Nie jesteśmy winni żadnych odsetek od terminu zapadalności. W przypadku zwłoki w płatności obowiązują przepisy ustawowe.

(5) W zakresie dozwolonym przez prawo przysługuje nam prawo do potrącenia i zatrzymania, a także sprzeciw wobec niewykonanej umowy. W szczególności jesteśmy uprawnieni do wstrzymania należnych płatności tak długo, jak długo przysługują nam roszczenia wobec wykonawcy z tytułu niepełnych lub wadliwych usług.

(6) Wykonawca ma prawo do potrącenia lub zatrzymania tylko w przypadku roszczeń wzajemnych, które zostały prawomocnie stwierdzone lub są bezsporne.

§ 6 PRZENIESIENIE RYZYKA, DOMYŚLNA AKCEPTACJA

(1) Dostawa rzeczy ruchomych, które mają być wyprodukowane lub wyprodukowane, jak również usługi montażowe wymagają pisemnej akceptacji bb-net. Przeniesienie ryzyka następuje wraz z akceptacją usługi przez bb-net. Wyklucza się dorozumianą akceptację, w szczególności poprzez wykorzystanie przedmiotu świadczenia przez bb-net.

(2) Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu rzeczy przechodzi na nas w momencie dostawy do miejsca wykonania. Jeżeli uzgodniono odbiór, ma to decydujące znaczenie dla przeniesienia ryzyka. Ponadto do odbioru stosuje się odpowiednio przepisy ustawowe o umowach o dzieło i świadczenie usług. Przekazanie lub odbiór jest takie samo, jeśli opóźniliśmy się w odbiorze.

(3) W przypadku naszego uchybienia w odbiorze obowiązują przepisy ustawowe. Wykonawca musi jednak również wyraźnie zaoferować nam swoją usługę, jeśli został ustalony konkretny lub możliwy do zdefiniowania czas kalendarzowy dla działania lub współpracy z naszej strony (np. Dostarczenie materiału). W przypadku opóźnienia w odbiorze wykonawca może żądać zwrotu dodatkowych kosztów zgodnie z przepisami ustawowymi (art. 304 BGB). Jeżeli umowa dotyczy nieuzasadnionej rzeczy, która ma być wyprodukowana przez wykonawcę (produkt na zamówienie), wykonawcy przysługują dalsze uprawnienia tylko wtedy, gdy jesteśmy zobowiązani do współpracy i odpowiadamy za brak współpracy.

§ 7 OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYKONAWCY

(1) Jeżeli wykonawca odejdzie od uzgodnionej usługi, niezwłocznie i wyraźnie poinformuje o tym bb-net.

(2) Jeżeli dla wykonania uzgodnionej usługi istnieją inne rozwiązania, które są ekonomicznie lub technicznie bardziej odpowiednie, wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego i wyczerpującego poinformowania bb-net na piśmie.

(3) Jeżeli wykonawca zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych w całości lub w części lub nie w terminie, musi niezwłocznie poinformować o tym bb-net, podając przyczyny.

§ 8 OPAKOWANIE

(1) Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego odbioru oraz prawidłowej i całkowitej utylizacji opakowania. Na żądanie wykonawcy, w razie potrzeby, osoby trzecie muszą również przedstawić odpowiednie dowody zgodności z przepisami prawa. Jeśli wykonawca nie wywiąże się z tego obowiązku, klient ma prawo obciążyć wykonawcę kosztami profesjonalnego odbioru i utylizacji oraz związanych z tym kosztów w całości

(2) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie opakowań, w szczególności w zakresie odpowiedniego licencjonowania, do przedstawienia klientowi na żądanie tego dowodu oraz do wypełnienia zobowiązań wynikających dla klienta z rozporządzenia w sprawie opakowań. Jeżeli nie można ich przenieść, wykonawca bezpłatnie wesprze klienta w ich realizacji.

§ 9 POUFNOŚĆ

(1) Zamawiający zastrzega sobie prawa własności i prawa autorskie do ilustracji, planów, rysunków, obliczeń, instrukcji wykonania, opisów produktów i innych dokumentów. Dokumenty te służą wyłącznie do wykonania umowy i zwracane są do nas po zakończeniu umowy. Dokumenty należy zachować w tajemnicy przed osobami trzecimi, nawet po wygaśnięciu umowy. Zobowiązanie do zachowania poufności wygasa tylko wtedy i w zakresie, w jakim wiedza zawarta w dostarczonych dokumentach stała się powszechnie znana.

(2) Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do substancji i materiałów (np. Oprogramowania, wyrobów gotowych i półproduktów), a także do narzędzi, szablonów, próbek i innych elementów, które przekazujemy wykonawcy do produkcji. Takie przedmioty - o ile nie zostaną przetworzone - będą przechowywane osobno na koszt kontrahenta i ubezpieczone od zniszczenia i utraty w odpowiednim zakresie.

§ 10 ZACHOWANIE TYTUŁU WŁASNOŚCI

(1) Przedłużenie, przekazanie, rozszerzenie lub późniejsze zastrzeżenie prawa własności przez kontrahenta do zamówionego towaru nie jest uznawane przez klienta.

(2) Jeżeli klient przyjmie ofertę wykonawcy dotyczącą przeniesienia własności, która jest uwarunkowana zapłatą ceny zakupu (zwykłe zastrzeżenie własności), zastrzeżenie własności wygasa najpóźniej z chwilą zapłaty ceny zakupu towaru.

§ 11 WADLIWA DOSTAWA

(1) Ustawowe przepisy dotyczą naszych praw w przypadku wad materiałowych i wady towaru (w tym nieprawidłowych i krótkich dostaw, a także nieprawidłowego montażu, wadliwej instrukcji montażu, obsługi lub obsługi) oraz innych naruszeń obowiązków wykonawcy, chyba że poniżej określono inaczej .

(2) Zgodnie z przepisami ustawowymi wykonawca ponosi szczególną odpowiedzialność za zapewnienie, że towary mają uzgodnioną jakość, gdy ryzyko przechodzi na nas. W każdym przypadku te opisy produktów, które - w szczególności przez oznaczenie lub odniesienie w naszym zamówieniu - są przedmiotem odpowiedniej umowy lub są zawarte w umowie w taki sam sposób, jak niniejsze OWZ mają zastosowanie jako umowa dotycząca jakości. Nie ma znaczenia, czy opis produktu pochodzi od nas, kontrahenta czy producenta.

(3) Niezależnie od artykułu 442, ustęp 1, zdanie 2 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), klientowi przysługują nieograniczone roszczenia z tytułu wad, nawet jeśli klient nie wiedział o wadzie w momencie zawarcia umowy z powodu rażącego niedbalstwa.

(4) Przepisy ustawowe (§§ 377, 381 HGB) mają zastosowanie do kontroli handlowej i obowiązku powiadamiania z następującym zastrzeżeniem: Nasz obowiązek kontroli ogranicza się do wad ujawnionych podczas kontroli towarów przychodzących w ramach oceny zewnętrznej, w tym dokumentów dostawy (np. B. uszkodzenia transportowe, błędna i krótka dostawa) lub są rozpoznawalne w naszej kontroli jakości w procedurze losowego pobierania próbek. O ile uzgodniono odbiór, nie ma obowiązku sprawdzania. Ponadto zależy to od zakresu, w jakim dochodzenie jest wykonalne w normalnym toku działalności, biorąc pod uwagę okoliczności danego przypadku. Nasz obowiązek powiadamiania nas o późniejszych wadach pozostaje nienaruszony. Bez uszczerbku dla naszego obowiązku sprawdzenia, naszą reklamację (powiadomienie o wadach) uważa się za szybką i terminową, jeśli zostanie wysłana w ciągu 5 dni roboczych od wykrycia lub, w przypadku oczywistych wad, dostawy.

(5) Dalsze świadczenie obejmuje również usunięcie wadliwego towaru i jego ponowną instalację, pod warunkiem, że towar został wbudowany w inną rzecz lub przymocowany do innej rzeczy zgodnie z ich rodzajem i przeznaczeniem; nasze ustawowe prawo do zwrotu odpowiednich wydatków pozostaje nienaruszone. Wykonawca ponosi koszty wymagane w celu przeprowadzenia testów i późniejszej realizacji, nawet jeśli okaże się, że w rzeczywistości nie było wady. Nasza odpowiedzialność odszkodowawcza w przypadku nieuzasadnionego żądania usunięcia usterki pozostaje nienaruszona; W tym zakresie odpowiadamy jednak tylko wtedy, gdy uznaliśmy lub nie uznaliśmy w wyniku rażącego niedbalstwa, że ​​nie ma wady.

(6) Bez uszczerbku dla przysługujących nam praw i postanowień paragrafu 5, obowiązuje: Jeżeli wykonawca wywiąże się ze swojego obowiązku świadczenia dodatkowego - według naszego uznania poprzez usunięcie wady (późniejsze ulepszenie) lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad (dostawa zastępcza) - w zestawie, Jeśli nie po upływie rozsądnego czasu, możemy sami usunąć usterkę i zażądać od wykonawcy zwrotu niezbędnych kosztów lub odpowiedniej zaliczki. Jeżeli późniejsze wykonanie przez wykonawcę nie powiodło się lub jest dla nas nieracjonalne (np. Ze względu na szczególną pilność, zagrożenie bezpieczeństwa eksploatacji lub groźbę nieproporcjonalnej szkody), nie jest wymagany termin; o takich okolicznościach niezwłocznie poinformujemy wykonawcę, jeśli to możliwe z wyprzedzeniem.

(7) Ponadto w przypadku wady rzeczowej lub prawnej jesteśmy uprawnieni do obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi. Ponadto przysługuje nam odszkodowanie za szkody i wydatki zgodnie z przepisami ustawowymi.

§ 12 ODBIÓR DOSTAWCY

(1) Oprócz roszczeń z tytułu wad przysługują nam nasze ustawowe roszczenia regresowe w ramach łańcucha dostaw (regres dostawcy zgodnie z §§ 445a, 445b, 478 BGB). W szczególności jesteśmy uprawnieni do żądania od kontrahenta dokładnie takiego rodzaju świadczenia uzupełniającego (naprawa lub dostawa zastępcza), które w indywidualnych przypadkach jesteśmy winni naszemu klientowi. Nie ogranicza to naszego ustawowego prawa wyboru (§ 439 ust. 1 BGB).

(2) Zanim rozpoznamy lub spełnimy roszczenie z tytułu wady zgłoszone przez naszego klienta (w tym zwrot kosztów zgodnie z §§ 445a ustęp 1, 439 ustęp 2 i 3 BGB), powiadomimy wykonawcę i poprosimy o pisemne oświadczenie, krótko wyjaśniające fakty . Jeżeli uzasadnione oświadczenie nie zostanie złożone w rozsądnym terminie i nie zostanie znalezione polubowne rozwiązanie, roszczenie z tytułu faktycznie przyznanych przez nas wad zostanie uznane za należne naszemu klientowi. W takim przypadku wykonawca jest odpowiedzialny za przedstawienie dowodów przeciwnych.

(3) Nasze roszczenia z tytułu regresu dostawcy obowiązują również wtedy, gdy wadliwy towar dotrze do nas lub innego przedsiębiorcy, np. B. poprzez włączenie go do innego produktu.

§ 13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

(1) Jeśli wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenie produktu, musi on zwolnić nas z roszczeń osób trzecich, o ile przyczyna leży w jego sferze kontroli i organizacji, a on sam ponosi odpowiedzialność w stosunkach zewnętrznych.

(2) W ramach swojego zobowiązania odszkodowawczego wykonawca ponosi koszty zgodnie z Zwrot kosztów §§ 683, 670 BGB, które wynikają z lub w związku z roszczeniem stron trzecich, w tym przeprowadzonymi przez nas kampaniami wycofania. Poinformujemy wykonawcę o treści i zakresie środków odwoławczych - o ile to możliwe i uzasadnione - i damy mu możliwość skomentowania. Dalsze roszczenia prawne pozostają nienaruszone.

(3) Wykonawca musi wykupić i utrzymywać ubezpieczenie od odpowiedzialności za produkt o ryczałtowym pokryciu co najmniej 10 mln EUR za obrażenia ciała / szkody majątkowe.

§ 14 PRAWA WŁASNOŚCI

(1) Na pierwsze pisemne żądanie i bez uszczerbku dla roszczeń ustawowych, wykonawca zwolni klienta z odpowiedzialności za domniemane naruszenia prawa patentowego, praw autorskich lub innych praw majątkowych. Obowiązek wypłaty odszkodowania obejmuje wszystkie wydatki, które klient ponosi w związku z roszczeniami osób trzecich.

(2) Okres przedawnienia roszczenia o odszkodowanie wynosi trzy lata od wiedzy klienta lub rażącego niedbalstwa o okolicznościach stanowiących podstawę roszczenia. Nawiasem mówiąc, niezależnie od wiedzy lub rażącej ignorancji, prawo do odszkodowania wygasa dziesięć lat od jego utworzenia.

§ 15 OGRANICZENIE OGRANICZEŃ

(1) Wzajemne roszczenia stron umowy wygasają zgodnie z przepisami ustawowymi, chyba że poniżej określono inaczej.

(2) Niezależnie od § 438 ust. 1 pkt 3 BGB ogólny termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 3 lata od przeniesienia ryzyka. Jeżeli uzgodniono odbiór, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą odbioru. 3-letni okres przedawnienia stosuje się odpowiednio również do roszczeń z tytułu wady własności, przy czym ustawowy termin przedawnienia dla rzeczywistych roszczeń z tytułu wydania przez osoby trzecie (art. 438 ust. 1 nr 1 BGB) pozostaje nienaruszony; Ponadto roszczenia z tytułu wad prawa nie ulegają przedawnieniu, o ile osoba trzecia może nadal dochodzić wobec nas prawa - zwłaszcza w przypadku braku przedawnienia.

(3) Przedawnienie prawa sprzedaży, łącznie z powyższym przedłużeniem, ma zastosowanie - w zakresie prawnym - do wszystkich umownych roszczeń z tytułu wad. O ile przysługują nam również pozaumowne roszczenia odszkodowawcze z tytułu wady, zastosowanie mają zwykłe przedawnienia ustawowe (§§ 195, 199 BGB), chyba że zastosowanie okresów przedawnienia przepisów prawa sprzedaży w indywidualnych przypadkach prowadzi do wydłużenia okresu przedawnienia.

§ 16 PRAWA KORZYSTANIA I EKSPLOATACJI

(1) Jeżeli nie zawarto żadnych odbiegających uzgodnień, wykonawca nieodwołalnie przyznaje wykonawcy nieograniczone prawa użytkowania i eksploatacji wszelkich obliczeń, grafik, planów, produktów, modeli, rysunków, pod względem treści, przestrzeni i czasu, pod warunkiem, że on sam jest właścicielem wszelkich praw. Narzędzia graficzne lub inne dokumenty w formie pisemnej, elektronicznej lub innej.

§ 17 PRZEGLĄD

(1) Zleceniodawca ma prawo sprawdzić wykonanie zamówienia przez wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty testowe i wykonawcze oraz do sprawdzenia systemów i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia. Jeśli klient uzna wizytę w siedzibie wykonawcy za konieczną, zarejestruje się z wyprzedzeniem na spotkanie w godzinach pracy.

(2) Klient ma również prawo sprawdzić zgodność z przepisami zgodnie z punktem 19.

§ 18 ODNIESIENIE

(1) Wykorzystanie nazwy firmy, marki lub logo klienta przez wykonawcę w celach reklamowych lub referencyjnych wymaga uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody klienta.

§ 19 REGULAMIN BB-NET, PRAWA DOSTĘPU

(1) Wchodząc na teren fabryki bb-net, wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia i przestrzegania zewnętrznych przepisów firmy. Regulamin można znaleźć w Internecie pod adresem www.bb-net.de/fremdfirmenordnung Zostać wezwanym.

§ 20 WYBÓR PRAWA I MIEJSCA JURYSDYKCJI

(1) W odniesieniu do niniejszych OWZ i stosunku umownego między nami a wykonawcą obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem jednolitego prawa międzynarodowego, w szczególności prawa sprzedaży ONZ.

(2) Jeśli wykonawca jest kupcem i. S. d. Kodeks handlowy, osoba prawna prawa publicznego lub publiczny fundusz specjalny jest wyłącznym - również międzynarodowym - miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego. Nasza siedziba w Schweinfurt obowiązuje odpowiednio, jeżeli kontrahent jest przedsiębiorcą. S. przeciwko § 14 BGB jest. We wszystkich przypadkach jesteśmy jednak uprawnieni również do podjęcia działań prawnych w miejscu wykonania zobowiązania dostawy zgodnie z niniejszymi OWZ lub z priorytetową umową indywidualną lub w ogólnym miejscu właściwości wykonawcy. Nadrzędne przepisy ustawowe, w szczególności te dotyczące wyłącznej odpowiedzialności, pozostają nienaruszone.

Tutaj możesz pobrać nasze Ogólne Warunki Zakupów od lutego 2020 roku w formacie PDF:

Einleitung:

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do wszystkich partnerów biznesowych, dostawców, klientów, władz i innych osób trzecich, w tym ich pracowników i zaangażowanych przez nich stron trzecich (zwanych dalej „firmami zewnętrznymi”), którzy pracują na terenie fabryki bb-net Media GmbH (zwanej dalej „bb-net”) Działać. Te zewnętrzne przepisy dotyczące firm mają zastosowanie do Lisbon Street 4.

Zakres niniejszej instrukcji rozpoczyna się wraz z wejściem i kończy się w momencie opuszczenia terenu fabryki. Celem tych instrukcji jest uniknięcie lub zmniejszenie zagrożeń dla bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska i mienia, gdy firmy zewnętrzne pracują na terenie fabryki.

Ponadto instrukcja ta ma na celu wsparcie firm zewnętrznych w przygotowaniu własnej oceny ryzyka i jednocześnie domagać się spełnienia poniższych wymagań.

§ 1 PRZEPISY O PRACY I OCHRONY ŚRODOWISKA

Firmy zewnętrzne przy wykonywaniu czynności muszą przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów ochrony pracy i środowiska, krajowych i branżowych przepisów bezpieczeństwa pracy oraz powszechnie uznanych zasad bezpieczeństwa i medycyny pracy, w tym przepisów o zapobieganiu wypadkom w zakresie wykonywanej pracy, a także obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy. Jeżeli firmy zewnętrzne nie są świadome tych przepisów, są zobowiązane do uzyskania niezbędnych informacji. Firmy zewnętrzne gwarantują, że ani oni, ani ich podwykonawcy nie zatrudniają pracowników bez ważnej i właściwej dokumentacji roboczej oraz że przestrzegane są odpowiednie ustawowe przepisy dotyczące wypłaty wynagrodzeń.

§ 2 KOORDYNATOR

Koordynatorem jest zawsze pracownik bb-net. Koordynator jest bezpośrednią osobą kontaktową dla firmy zewnętrznej we wszystkich sprawach podczas pobytu na terenie fabryki bb-net. Firma zewnętrzna zostanie poinformowana o nazwisku i numerze telefonu koordynatora przy pierwszym wejściu na teren fabryki.

§ 3 KOLEJNOŚĆ, INSTRUKCJE I NARUSZENIA

Firma zewnętrzna jest zobowiązana do wykonywania poleceń i poleceń koordynatora, jego agenta, specjalisty ds. Bezpieczeństwa bb-net (zwanego dalej łącznie „intendentem”). W przypadku gdy firma zewnętrzna ma wątpliwości co do upoważnienia osoby upoważnionej do wydawania poleceń i dyspozycji, zobowiązana jest do potwierdzenia autoryzacji przez koordynatora. Monitorowanie i wydawanie poleceń i instrukcji przez upoważnionych pracowników nie zwalnia firmy zewnętrznej z własnej odpowiedzialności wobec pracowników i bb-net.

W przypadku naruszeń przepisów prawa pracy i ochrony środowiska, a także innych naruszeń obowiązków, bb-net ma prawo nakazać zaprzestanie pracy do czasu usunięcia naruszenia oraz wykluczyć pracowników, którzy nie podejmują dalszych działań.

§ 4 CO ZROBIĆ W PRZYPADKU WYPADKÓW

W przypadku wszelkiego rodzaju wypadków należy natychmiast powiadomić kierownika zakładu, koordynatora i specjalistę ds. Bezpieczeństwa. Ponadto firma zewnętrzna jest zobowiązana do przestrzegania ustawowych obowiązków sprawozdawczych mających zastosowanie do wszystkich wypadków przemysłowych. Uszkodzenia lub awarie urządzeń i systemów bb-net należy również niezwłocznie zgłaszać koordynatorowi.

§ 5 KONSULTACJE BEZPIECZEŃSTWA

Specjalista ds. Bezpieczeństwa bb-net doradza firmie zewnętrznej we wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem pracy. Jest do dyspozycji firmy zewnętrznej w celu uzyskania informacji i doradzi jej np. O zagrożeniach wynikających z poszczególnych systemów i procesów oraz o środkach zapobiegających im. Firma zewnętrzna musi uzyskać dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo za pośrednictwem koordynatora.

§ 6 DORADZTWO ŚRODOWISKOWE

Specjalista ds. Bezpieczeństwa bb-net doradza firmie zewnętrznej we wszystkich kwestiach związanych z ochroną środowiska. Jest do dyspozycji firmy zewnętrznej w zakresie wszelkich zagadnień związanych z utylizacją odpadów, ochroną gleby i wód, kontrolą zanieczyszczeń i obsługą towarów niebezpiecznych. Firma zewnętrzna musi uzyskać dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo za pośrednictwem koordynatora.

§ 7 SZCZEGÓLNE ZEWNĘTRZNE OBOWIĄZKI SPÓŁKI

Firma zewnętrzna zobowiązuje się do przestrzegania następujących punktów:

 1. Firma zewnętrzna informuje koordynatora przed startem, po jego zakończeniu oraz w przypadku przerwania czynności prowadzonych na terenie fabryki.
 2. Wykonawca zapewnia, że ​​zawsze opuszczają środowisko pracy w bezpiecznym stanie.
 3. Firma zewnętrzna informuje koordynatora o możliwych zakłóceniach w procesie operacyjnym. Informuje koordynatora o wszelkich awariach i nieprawidłowościach, które wystąpią podczas wykonywania czynności.
 4. Firma zewnętrzna określa codzienną pracę z odpowiedzialnym koordynatorem.
 5. Używane narzędzia i sprzęt, zwłaszcza drabiny i rusztowania, muszą być w bezpiecznym stanie. Wychodząc z miejsca pracy, należy je zamknąć na klucz lub w inny sposób zabezpieczyć, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi lub mienia lub aby można było z nich korzystać bez zezwolenia.
 6. Elektryczne punkty zasilania podczas pracy w budynkach i usługach budowlanych lub systemach produkcyjnych muszą mieć wyłącznik różnicowoprądowy (RCD).
 7. Pojazdy używane przez firmę zewnętrzną muszą spełniać obowiązujące na miejscu przepisy.

§ 8 WEWNĘTRZNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Firma zewnętrzna przestrzega następujących wewnętrznych przepisów bezpieczeństwa:

 1. Narzędzia, urządzenia, sprzęt i systemy firmy bb-net nie mogą być używane bez pozwolenia, bez potwierdzenia wymaganych kwalifikacji i przydatności oraz bez instrukcji ze strony bb-net.
 2. Zapasy materiałów i stosy materiałów należy rozplanować w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu pracy, procesowi produkcji, transportowi czy przepływowi ruchu.
 3. Wykopy, rowy, otwarte kanały, otwory w podłodze itp. Muszą być wszędzie odpowiednio zabezpieczone i oświetlone w ciemności. Niebezpieczne miejsca pracy należy odgrodzić.
 4. Wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających (narkotyków) jest zabronione na terenie fabryki bb-net. Członkowie firmy zewnętrznej, którzy mają uzasadnione powody, by podejrzewać, że są pod wpływem środków odurzających lub napojów, mogą zostać wydaleni z terenu firmy.
 5. Firma zewnętrzna przestrzega zakazu palenia.
 6. Firma zewnętrzna zapewnia, aby jej pracownicy nosili niezbędne środki ochrony indywidualnej (okulary ochronne, obuwie ochronne, kaski, itp.).
 7. Na terenie fabryki bb-net obowiązują odpowiednie przepisy ustawowe dotyczące publicznego ruchu drogowego. Jednak ruch firmowy zawsze musi mieć priorytet i należy przestrzegać wewnętrznych zasad ruchu i zachowania firmy. Maksymalna prędkość pojazdów wszystkich typów na terenie firmy wynosi 20 km / h.
 8. Pojazdy firm zewnętrznych mogą przebywać na terenie firmy wyłącznie w celu załadunku i rozładunku.
 9. Pracownicy firm zewnętrznych obsługujący wózki widłowe, dźwigi i podnośniki koszowe muszą posiadać odpowiednie świadectwo przeszkolenia.
 10. Pracownikom firmy zewnętrznej nie wolno wchodzić do części przedsiębiorstwa, z wyjątkiem stref przerw i sanitariatów, które nie należą do obszaru działalności firmy zewnętrznej. Wyjątkowo w inne działy firmy można wejść po konsultacji z odpowiedzialnym koordynatorem, o ile jest to konieczne do wykonania czynności.
 11. Należy przestrzegać nakazów, zakazów i znaków ostrzegawczych oraz oznaczeń. Nie wolno ich usuwać ani uczynić nieczytelnymi.
 12. Drogi ewakuacyjne i drzwi są oznaczone. Przez cały czas należy je utrzymywać w czystości.
 13. Sprzęt gaśniczy, hydranty i odpowiednie znaki nie mogą być przykrywane, blokowane lub w inny sposób uniemożliwiane do użytku. Muszą być zawsze dostępne. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać koordynatorowi.
 14. Piesi muszą korzystać z oznaczonych chodników i uważać na ruch wózków widłowych.

§ 9 NIEBEZPIECZNA PRACA

Pozwolenia na pracę lub pozwolenia są wymagane do wykonywania niebezpiecznych prac. W razie potrzeby firma zewnętrzna otrzymuje je od odpowiedzialnego koordynatora. Firma zewnętrzna zatrudnia wyłącznie wykwalifikowanych pracowników do prac niebezpiecznych. Firma zewnętrzna zapewnia, że ​​wszystkie działania na terenie fabryki bb-net są zatwierdzane przez koordynatora. Praca niebezpieczna obejmuje w szczególności:

 1. obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi,
 2. Pracować na instalacjach i urządzeniach elektrycznych lub w ich pobliżu,
 3. Praca przy zagrożeniu pożarem (spawanie, spalanie, nagrzewanie, cięcie) i cieczami łatwopalnymi,
 4. Praca na przewodach parowych lub ciśnieniowych,
 5. Praca z ryzykiem upadku,
 6. Praca wymagająca szczególnych środków ostrożności, ponieważ istnieje bezpośrednie zagrożenie dla pracowników firmy zewnętrznej i bb-net.

§ 10 WZAJEMNE RYZYKO

Mówi się o „wzajemnym zagrożeniu”, gdy bb-net i / lub firma zewnętrzna widzą własny i / lub zewnętrzny potencjał ryzyka podczas wykonywania czynności. Jeśli istnieje możliwość wzajemnego zagrożenia, firma zewnętrzna omawia z koordynatorem, czy i jakie środki bezpieczeństwa są konieczne przed rozpoczęciem pracy. Umowa z koordynatorem nie zwalnia firmy zewnętrznej z obowiązku nadzorowania własnych pracowników.

Szczegółowo obowiązuje:

 1. Podczas pracy na systemach lub urządzeniach pod napięciem lub w ich pobliżu należy również włączyć technologię budowy bb-net odpowiedzialną za ten obszar. Firma zewnętrzna musi ustalić dane kontaktowe odpowiedniego działu specjalistycznego za pośrednictwem koordynatora.
 2. Energia elektryczna może być pobierana tylko od firmy zewnętrznej w wyznaczonych punktach zasilania. Firma zewnętrzna musi ustalić punkty karmienia za pośrednictwem koordynatora.
 3. Inne przyłącza elektryczne do sieci firmowej mogą być wykonywane wyłącznie przez dział usług budowlanych przy zaangażowaniu koordynatora.
 4. Wykonanie robót ziemnych należy wcześniej omówić z kierownictwem zakładu ze względu na możliwe uszkodzenie linii zasilających. Firma zewnętrzna musi ustalić dane kontaktowe kierownictwa zakładu za pośrednictwem koordynatora.

§ 11 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA, ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Firma zewnętrzna jest zobowiązana do przestrzegania wytycznych dotyczących środowiska, energii i bezpieczeństwa pracy.

W szczególności obowiązuje:

 1. Dostarczanie i przechowywanie substancji zanieczyszczających wodę i niebezpiecznych dla środowiska musi odbywać się w tacach zbiorczych.
 2. Obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi dla wody nie może powodować jakiegokolwiek szkodliwego skażenia gleby, wód gruntowych, wód powierzchniowych lub ścieków. Pojemniki robocze i magazynowe muszą być odpowiednie, w dobrym stanie i mieć podwójne ścianki od 100 litrów. W miejscu pracy należy przechowywać odpowiednią ilość spoiwa.
 3. Układ paliwowy i układ smarowania pojazdów i maszyn nie mogą wykazywać wycieków.
 4. Zabrania się przedostawania się ścieków i innych płynów. To samo dotyczy wprowadzenia do sieci kanalizacyjnej, chyba że specjalista ds. Ochrony środowiska wyraził na to zgodę.
 5. Firma zewnętrzna jest zobowiązana do prawidłowego recyklingu, unieszkodliwienia i usunięcia z terenu fabryki bb-net wszelkich odpadów powstałych podczas wykonywania czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kopię wszelkich dowodów i dokumentów wynikających z tego obowiązku należy niezwłocznie przekazać koordynatorowi. Firma zewnętrzna jest uprawniona w indywidualnych przypadkach do usuwania odpadów na terenie zakładu zgodnie z obowiązującym systemem segregacji odpadów za zgodą osoby odpowiedzialnej za utylizację odpadów bb-net. Firma zewnętrzna musi uzyskać dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za usuwanie odpadów za pośrednictwem koordynatora.
 6. Spalanie wszelkiego rodzaju odpadów na terenie fabryki jest zabronione.
 7. Emisję pyłu, zapachu i hałasu należy ograniczyć do poziomu, który jest technicznie osiągalny.
 8. Należy wykluczyć szkodliwe narażenie pracowników i mieszkańców. Używane maszyny budowlane muszą spełniać wymagania rozporządzenia w sprawie urządzeń i hałasu maszyn.
 9. Nie wolno używać materiałów konstrukcyjnych, pomocniczych i eksploatacyjnych, które zawierają azbest, węglowodory chlorowcowane, ołów i rakotwórcze materiały włókniste.
 10. Zasoby (np. Woda, energia, materiały pomocnicze i eksploatacyjne) muszą być wykorzystywane oszczędnie.
 11. Firma zewnętrzna zatrudnia wyłącznie pracowników, którzy posiadają wykształcenie, przeszkolenie lub doświadczenie, do działań o znaczącym wpływie na środowisko. Powiązane dowody należy w każdej chwili przedstawić bb-net na żądanie

§ 12 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W toku wykonywania czynności z zagrożeniem pożarowym firma zewnętrzna jest zobowiązana do stosowania procedury wydawania zezwoleń na prace gorące oraz do zorganizowania likwidacji instalacji sygnalizacji pożaru za pośrednictwem koordynatora z udziałem inspektora bezpieczeństwa / ppoż. Firma zewnętrzna zobowiązana jest do zapewnienia środków gaśniczych, a po zakończeniu prac do usunięcia z budynku lub obszarów roboczych, takich jak powierzchnie dachowe, łatwopalnych substancji i gazów oraz w razie potrzeby do zabezpieczenia przeciwpożarowego. Drogi ewakuacyjne, drzwi i sprzęt gaśniczy muszą być wolne. Przełomy przez ściany przeciwpożarowe są dozwolone tylko po konsultacji z koordynatorem i mogą zostać ponownie zamknięte zgodnie z procedurą określoną przez koordynatora.

§ 13 DALSZE INFORMACJE PRAWNE

 1. Plac budowy i montażu należy zawsze utrzymywać w czystości i porządkować po zakończeniu prac.
 2. Fotografowanie lub filmowanie na terenie firmy jest zabronione - chyba że jest specjalne pozwolenie od bb-net.
 3. W niedziele i święta pracownicy firm zewnętrznych mogą wchodzić na teren naszej firmy wyłącznie za pisemną zgodą bb-net.
 4. Pobór wody budowlanej z hydrantów jest dozwolony tylko za zgodą koordynatora.

§ 14 SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

bb-net zobowiązuje się do ostrożnego wykorzystywania energii i ciągłego doskonalenia jej efektywności energetycznej. Dlatego firma zewnętrzna zapewnia ekonomiczne i ostrożne wykorzystanie energii!

§ 15 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

Jeśli istnieją określone przepisy, firma zewnętrzna jest zobowiązana do ich przestrzegania. Szczegółowe zasady są przekazywane przez koordynatora podczas odprawy.

§ 16 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

Firma zewnętrzna jest zobowiązana poinstruować swoich pracowników o treści tych „instrukcji bb-net dla firm zewnętrznych” przed rozpoczęciem pracy i na żądanie od bb-net przedstawić to w odpowiedniej formie. Ponadto firma zewnętrzna musi zapewnić, że jej pracownicy przestrzegają przepisów zawartych w „Instrukcji bb-net dla firm zewnętrznych”. Instrukcje dotyczące warunków pracy, zagrożeń i środków ochronnych należy w sposób widoczny powtarzać co najmniej raz w roku.

§ 17 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WERSJE JĘZYKOWE

Jest tylko wersja niemiecka, to jest wiążące.

Warunki gwarancji bb-net media GmbH („bb-net”) są skierowane wyłącznie do klientów komercyjnych. Jeśli zakupiłeś produkt tecXL jako osoba prywatna, skontaktuj się z odpowiednim sprzedawcą w celu realizacji gwarancji. Udzielenie gwarancji nie ogranicza istniejących praw wykraczających poza gwarancję.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych warunków gwarancji, nie wahaj się skontaktować z naszym działem obsługi klienta.

E-mail: [email chroniony]
Tel. + 49 (0) 9721 64694 11
Portal internetowy https://rma.bb-net.de

§ 1 TREŚĆ GWARANCJI

(1) bb-net gwarantuje swoim klientom, że sprzedawany sprzęt jest wolny od wad produkcyjnych, materiałowych i produkcyjnych. Decydujące znaczenie mają ogólnie uznane zasady techniki w czasie produkcji.

(2) Jeśli wadliwe urządzenie nie może zostać naprawione, bb-net zwróci Ci aktualną wartość urządzenia. Wartość godziwa ustalana jest za pomocą skali dyskontowej. Jeśli wada wystąpi w ciągu pierwszych 12 miesięcy, bb-net zwróci kupującemu pełną cenę zakupu. Przedłużenia gwarancji zasadniczo nie podlegają zwrotowi.

Stopniowane odliczenie:
> 12 miesięcy - 20% zniżki
> 18 miesięcy - 30% zniżki
> 24 miesięcy - 40% zniżki
> 30 miesięcy - 50% zniżki
> 36 miesięcy - 60% zniżki

(3) Wymienione części stają się własnością bb-net. Dalsze roszczenia nie istnieją. bb-net nie wypożycza urządzeń do naprawy w okresie gwarancyjnym i nie przejmuje z tego tytułu kosztów.

(4) W przypadku produktów tecXL z akumulatorem gwarantowany jest minimalny czas pracy wynoszący 60 minut i pojemność szczątkowa wynosząca co najmniej 50% w ciągu pierwszych pełnych 6 miesięcy.

(5) Nieautoryzowane przypadki serwisowe:
W przypadku nieautoryzowanego serwisu zostanie naliczona opłata w wysokości 25% ceny zakupu, ale maksymalnie 25,00 EUR za przesyłkę zwrotną i przetwarzanie.

§ 2 OKRES GWARANCJI

(1) Okres gwarancji na produkty tecXL wynosi 24 miesiące. W przypadku innego używanego sprzętu, tzw. używanego IT, 30 dni. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wystawienia faktury.

(2) Jeśli klient po raz pierwszy odsprzedaje produkty z pieczęcią tecXL, okres gwarancji rozpoczyna się od nowa, ale przedłużenie jest ograniczone do maksymalnie 6 miesięcy. Na żądanie należy przekazać firmie bb-net oryginalny dowód zakupu, który może posłużyć do jednoznacznej identyfikacji urządzenia. Nie przedłuża to okresu gwarancji na akumulatory.

(3) Wymiana części w ramach realizacji gwarancji nie powoduje ponownego rozpoczęcia okresu gwarancji.

§ 3 WYŁĄCZENIE GWARANCJI

(1) Zużycie optyczne, które występuje podczas użytkowania i części zużywających się, nie są objęte gwarancją. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, baterii, odbarwień, zadrapań i ruchomych części, które podlegają naturalnemu zużyciu.

(2) Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych siłą wyższą lub klęskami żywiołowymi, w szczególności, ale nie wyłącznie: pożarem, promieniowaniem, mrozem, słońcem / upałem, powodziami, wojną, wirusami komputerowymi, oprogramowaniem, błędami oprogramowania, siłami zewnętrznymi lub uderzeniami.

(3) Niewłaściwe użytkowanie lub modyfikacje urządzeń również nie podlegają roszczeniom gwarancyjnym. Przykładami niewłaściwego użytkowania są w szczególności, ale nie wyłącznie: uszkodzenia spowodowane wodą, korozją, wady spowodowane przez akcesoria niezatwierdzone przez producenta oraz instalacja oprogramowania niezatwierdzonego przez producenta.

(4) Błędy szeregowe po stronie producenta, błędy oprogramowania i / lub błędy związane z systemem operacyjnym są wyłączone z gwarancji.

(5) Ponadto ważność gwarancji kończy się, gdy instalacja, instrukcje dotyczące pielęgnacji i naprawy urządzenia nie są przestrzegane przez żadną osobę / firmę inną niż bb-net. Z wyjątkiem bb-net, naprawa dokonana przez osobę trzecią została wyraźnie uzgodniona na piśmie.

§ 4 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU GWARANCJI (GWARANCJA WNIOSKOWA)

(1) Jeśli odkryjesz wadę produktu tecXL, natychmiast skontaktuj się z obsługą klienta za pomocą formularza online, podając dokładny opis błędu, za pośrednictwem swojego konta klienta.

(2) Jeśli roszczenie gwarancyjne jest uzasadnione, otrzymasz numer serwisowy i instrukcje dotyczące wysyłki produktu do bb-net.

(3) Zwroty do autoryzowanego przez nas bb-net w odpowiednim opakowaniu transportowym są opłacane z góry i odpowiednio ubezpieczone. Wysyłka odbywa się pod adres wskazany na zwrocie.

(4) Po udzieleniu gwarancji otrzymasz z powrotem swój produkt tecXL w takiej samej konfiguracji, jaką miał przy zakupie, z zastrzeżeniem wszelkich aktualizacji.

(5) Kupujący jest zobowiązany przesłać towar do naprawy w całości, odblokowany i bez ograniczeń dostępu. Niekompletne wpisy będą rozliczane proporcjonalnie.

(6) Gwarant może odrzucić niezapowiedziane lub nieautoryzowane zwroty, a kupujący może zostać obciążony kosztami przetwarzania.

§ 5 ODBIÓR KOSZTÓW

Koszty złożenia i koszty z tym związane ponosi kupujący. W przypadku reklamacji w ciągu pierwszych 30 dni od daty wystawienia faktury, bb-net zapewnia możliwość przejęcia przesyłki zwrotnej. Po przeprowadzeniu uzasadnionej procedury gwarancyjnej, bb-net odeśle towar na własny koszt.

§ 6 ZASTRZEŻENIE

(1) bb-net nie ponosi odpowiedzialności za dane i zainstalowane oprogramowanie. Ze względu na ochronę danych bb-net usuwa wszystkie nośniki danych w ramach realizacji gwarancji i przywraca urządzenie do pierwotnego stanu oprogramowania. Ponowna instalacja oprogramowania jest obowiązkiem klienta.

(2) bb-net nie ponosi odpowiedzialności za dane utracone podczas przesyłania z lub do bb-net. Ubezpieczenie transportu obejmuje tylko wartość przesyłki.

(3) bb-net nie ponosi odpowiedzialności za naprawy wykonane w geście dobrej woli.

§ 7 OCHRONA DANYCH

Dane niezbędne do realizacji i realizacji serwisu gwarancyjnego są rejestrowane, przesyłane i przetwarzane. Korzystając z obowiązującej procedury zwrotu, klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie tych danych. Zasadniczo bb-net działa zgodnie z zasadą ekonomii danych.

§ 8 MIEJSCE WYKONANIA, JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

Miejscem wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji jest Schweinfurt. O ile jest to dopuszczalne, miejscem jurysdykcji jest sąd rejonowy w Schweinfurt. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do prawa niemieckiego, z wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ, chyba że jest to sprzeczne z obowiązkowymi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów.

Poniższe zasady postępowania opisują pożądane etycznie prawidłowe zachowanie we wszystkich sytuacjach biznesowych, zgodnie z obowiązującym prawem i odpowiednimi wytycznymi wewnętrznymi. Wszyscy pracownicy bb-net są odpowiedzialni za przestrzeganie kodeksu postępowania. Głównie zasady są podzielone na uczciwość, rzetelność i przejrzystość.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ten kodeks postępowania został opracowany przez kierownictwo i opisuje, jakie wartości wyznajemy i jak chcemy ze sobą współpracować - dziś iw przyszłości. Dają nam jasny cel, który musimy osiągnąć, aby zapewnić długoterminowy sukces naszej firmy. Szacunkowa i oparta na współpracy współpraca, a także świadome postrzeganie odpowiedzialności społecznej stanowią podstawę naszego długoterminowego sukcesu korporacyjnego. Od kierownictwa, pracowników, ale także partnerów biznesowych, dostawców i ewentualnie przyszłych spółek zależnych lub współpracujących oczekuje się odpowiedzialnego, etycznego i uczciwego postępowania.

Kodeks postępowania rości sobie pretensje do nas samych, a jednocześnie jest obietnicą dla świata zewnętrznego odpowiedzialnego postępowania wobec partnerów biznesowych i społeczeństwa, ale także we wzajemnych stosunkach wewnątrz firmy. Powinien służyć jako wytyczna dla naszego codziennego zachowania.

Nasi menedżerowie mają specjalną funkcję wzoru do naśladowania. Warunkiem wstępnym wdrożenia Kodeksu Postępowania w całej firmie jest to, aby kierownictwo dawało przykład naszych wartości. Są pierwszym punktem kontaktowym w przypadku pytań dotyczących zrozumienia przepisów i zapewniają, że wszyscy pracownicy znają i rozumieją kodeks postępowania. W ramach swoich zadań zarządczych zapobiegają niedopuszczalnym zachowaniom lub podejmują odpowiednie środki, aby zapobiec naruszeniom przepisów w obszarze ich odpowiedzialności.

§ 2 WARTOŚCI I ZASADY POSTĘPOWANIA

Dla nas przestrzeganie prawa i przepisów jest podstawową zasadą odpowiedzialnego ekonomicznie działania. Zawsze przestrzegamy obowiązujących zakazów i obowiązków prawnych.

Nasi pracownicy są podstawą sukcesu naszej firmy. Aby ich mocne strony mogły się rozwinąć, tworzymy środowisko pracy, które żyje tym uznaniem i promuje uczciwość. Ufamy sobie i dotrzymujemy słowa. Opowiadamy się za równymi szansami, ponieważ w różnorodności naszych pracowników tkwi ogromny potencjał. Wszystkich pracowników traktujemy jednakowo, niezależnie od pochodzenia etnicznego lub narodowego, płci, religii, światopoglądu, nastawienia politycznego, niepełnosprawności, wieku lub tożsamości seksualnej lub jakiejkolwiek innej chronionej cechy lub statusu. Każdemu pracownikowi okazujemy niezbędny szacunek, traktujemy się przyzwoicie, a jeśli się nie zgadzamy, to nie poniżamy się nawzajem. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze decyzje, działania i wyniki. Wiarygodność pojawia się, gdy bierzemy odpowiedzialność za to, co mówimy i robimy. Każdy jasno określa swoje zamiary i cele i oczekuje, że inni podzielą się swoją opinią.

Nasi pracownicy są zatrudniani i awansowani wyłącznie na podstawie ich kwalifikacji i umiejętności technicznych, ale także społecznych. Każdy pracownik jest zobowiązany do powstrzymania się od wszelkich form dyskryminacji i do życia w stosunkach opartych na szacunku i kolegialności.

Nie tolerujemy molestowania seksualnego w jakiejkolwiek formie i nie używamy języka, który nie jest ani dyskryminujący, zastraszający, napastliwy, zawierający groźby, obraźliwy, budzący sprzeciw seksualny, ani w inny sposób obraźliwy lub nieodpowiedni.

Prawo do odpowiedniego wynagrodzenia przysługuje wszystkim pracownikom. Wynagrodzenie i inne usługi odpowiadają co najmniej odpowiednim krajowym i lokalnym normom prawnym.

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników są dla nas równie ważne, jak jakość naszej pracy i sukces biznesowy. Bezpieczeństwo i higiena pracy są od samego początku integralną częścią wszystkich procesów operacyjnych. Zdrowie naszych pracowników to nasz największy kapitał i zobowiązanie dla wszystkich. Nasza firma bierze pod uwagę obowiązujące przepisy bezpieczeństwa pracy, stan wiedzy, medycyny pracy, higieny i inne ustalenia ergonomiczne. Każdy z naszych pracowników dba o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w swoim środowisku pracy oraz przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik jest zobowiązany do instruowania i wspierania swoich pracowników w wypełnianiu tego obowiązku.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do właściwego i ostrożnego korzystania z mienia i zasobów firmy oraz do ich ochrony przed utratą, kradzieżą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Dóbr materialnych i niematerialnych firmy wykorzystujemy wyłącznie do celów korporacyjnych, a nie do użytku osobistego, chyba że jest to wyraźnie dozwolone.

Ważnymi celami korporacyjnymi dla nas są zrównoważona ochrona środowiska i klimatu, a także efektywne gospodarowanie zasobami. Sprawdzamy i weryfikujemy nasze opcje dotyczące CO2- Aby zminimalizować emisje i stale optymalizować nasze produkty i nasze działania. Osiągamy to dzięki kompleksowej koncepcji zrównoważonego rozwoju, dużej liczbie projektów środowiskowych i nieuniknionemu CO2-Zrównoważyć ślad dzięki certyfikatom klimatycznym. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za ostrożne obchodzenie się z zasobami naturalnymi i przyczynianie się do ochrony środowiska i klimatu poprzez swoje indywidualne zachowanie.

Korupcja, pranie pieniędzy i naruszenia obowiązującego prawa prowadzą do sankcji wobec danej osoby / osób. Żaden pracownik nie może przyjmować, żądać lub obiecywać żadnych prezentów ani innych korzyści od klientów, dostawców lub innych osób w jawnej lub potajemnej formie w celu lub w celu wypełnienia swoich zobowiązań umownych bez zgody pracodawcy. W przypadku pytań, wątpliwości prawnych lub uzasadnionych podejrzeń należy skonsultować się ze swoim przełożonym. Żaden z naszych pracowników nie może wykorzystywać powiązań biznesowych firmy dla własnej korzyści lub dla innych na niekorzyść.
Korupcja, pranie pieniędzy i naruszenia obowiązującego prawa prowadzą do sankcji wobec danej osoby / osób. 

Nasza firma jest świadoma odpowiedzialności za edukację i naukę, kulturę i sport oraz kwestie społeczne. Odpowiedzialność społeczna i zaangażowanie społeczne są integralną częścią kultury korporacyjnej od dziesięcioleci.

Darowizny i inne formy zaangażowania społecznego przekazujemy wyłącznie w interesie firmy. Nie przekazujemy żadnych darowizn finansowych odbiorcom, z którymi mógłby powstać konflikt interesów.

Darowizny są dokonywane w sposób przejrzysty, jako że cel, odbiorca darowizny oraz potwierdzenie darowizny przez odbiorcę darowizny są udokumentowane i weryfikowalne.

Publiczne postrzeganie bb-net media GmbH jest w dużej mierze kształtowane przez wygląd, działania i zachowanie każdego pracownika. Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Niewłaściwe zachowanie jednostki może spowodować znaczne szkody w naszej firmie.

Dlatego wzywamy każdego pracownika do utrzymania reputacji naszej firmy poprzez swoje zachowanie i wygląd w miejscach publicznych lub w mediach społecznościowych.

Nasza firma szanuje uznane na całym świecie prawa człowieka i zobowiązuje się do ich przestrzegania i ochrony. Szanujemy godność i dobra osobiste naszych pracowników i osób trzecich. Stanowczo odrzucamy wszelkie formy pracy przymusowej i pracy dzieci.

§ 3 POSTĘPOWANIE Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI / KONKURENCJĄ

Relacje biznesowe opierają się na obiektywnych kryteriach, w tym ceny i jakości, ale także istnieniu ugruntowanej, uczciwej współpracy. Nasz sukces opiera się również na zaufanych relacjach z naszymi klientami.

Decyzje biznesowe podejmowane są wyłącznie w najlepszym interesie firmy. Ważne jest dla nas, aby nasze decyzje nie kierowały się prywatnymi interesami. Od samego początku należy unikać konfliktów interesów z prywatnymi, innymi ekonomicznymi lub innymi sprawami w przypadku wszystkich pracowników. Przejrzyste ujawnienie konfliktu jest warunkiem wstępnym rozwiązywania wszelkich powstałych konfliktów interesów.

Możemy osiągnąć udane i zrównoważone transakcje biznesowe, konkurując z przekonującą jakością i wydajnością naszych produktów i usług. We wszystkich działaniach biznesowych i społecznych należy przestrzegać zasad uczciwości i prawości.

Wymiana prezentów i zaproszeń w codziennej działalności jest całkowicie zgodna z prawem, o ile nie przekracza rozsądnej wartości i częstotliwości.

Podstawą naszego sukcesu jest moralne postępowanie i uczciwa konkurencja. Przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji. Wymiana informacji o cenach, czynnikach cenowych lub składnikach cen, podziale terytorialnym i grup klientów, porozumieniach lub informacji o stosunkach dostaw i ich warunkach jest zabroniona między konkurentami. Oczekujemy, że nasi pracownicy i nasi partnerzy biznesowi w pełni przyjmą na siebie odpowiedzialność za zapewnienie uczciwej konkurencji.

§ 4 POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

Nasze własne osiągnięcia i nasza wiedza mają wyjątkową wartość. Chronimy te wartości niematerialne, ponieważ mają one duże znaczenie gospodarcze dla przyszłości naszej firmy.

Szanujemy prawa własności intelektualnej i przestrzegamy przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych. Podczas korzystania z zewnętrznych technologii informacyjnych i oprogramowania zobowiązujemy się do korzystania wyłącznie z legalnie uzyskanych i licencjonowanych wersji.

Pracownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich procesów biznesowych i operacyjnych, o których dowiedział się w trakcie swojej pracy lub w jakikolwiek inny sposób. Dotyczy to również tajemnic handlowych lub procesów operacyjnych innych firm, z którymi pracodawca jest powiązany prawnie, ekonomicznie lub organizacyjnie, które zostały ujawnione w trakcie obowiązywania umowy.

Procesy operacyjne obejmują w szczególności procesy produkcyjne, kanały dystrybucji, listy klientów, bazy obliczeniowe, oprogramowanie firmy i porównywalne informacje. Obejmuje to również własne obserwacje, doświadczenia i wyniki pracownika. Wszystkie dokumenty biznesowe i zapisy transakcji handlowych należy traktować jako własność pracodawcy i przekazać pracodawcy najpóźniej z chwilą rozwiązania stosunku pracy. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy procesów i faktów, które są dostępne dla wszystkich i których ujawnienie jest oczywiście bez szkody dla pracodawcy. W razie wątpliwości pracownik ma obowiązek uzyskać instrukcje od swojego przełożonego lub kierownictwa.

Nawet po ustaniu stosunku pracy obowiązek zachowania tajemnicy istnieje, pod warunkiem, że nie utrudnia to lub utrudnia awans zawodowy pracownika w nieznacznym stopniu. Jeżeli obowiązek zachowania tajemnicy po zawarciu umowy w niewłaściwy sposób utrudnia pracownikowi awans zawodowy, przysługuje mu prawo do zwolnienia z tego obowiązku wobec pracodawcy.

Pracownikowi obowiązuje zakaz przetwarzania danych osobowych bez upoważnienia (tajemnica danych). Rozpoczynając pracę, mają obowiązek zachowania tajemnicy danych. Tajemnica danych utrzymuje się nawet po zakończeniu działalności (art. 53 federalnej ustawy o ochronie danych). Pracownik musi chronić tajemnicę handlową nawet po zakończeniu stosunku pracy.

Strukturyzujemy nasze relacje z obecnymi i byłymi pracownikami, kandydatami, partnerami biznesowymi i innymi grupami osób w taki sposób, aby chronić istotne dla biznesu, poufne, tajne i osobowe dane. Gromadzimy, przetwarzamy lub wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do określonych, jasnych i prawnie uzasadnionych celów. Wykorzystywanie danych przez osoby, których to dotyczy, powinno być przejrzyste. Zachowujemy prawo do informacji i poprawiania, a także w razie potrzeby do sprzeciwu, blokowania i usuwania danych.

Nasi pracownicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów o ochronie danych, przepisów ustawowych i operacyjnych oraz do ochrony ich przed nadużyciami. Zobowiązujemy się do przestrzegania odpowiedniego standardu przy zabezpieczaniu danych.

Wszystkie komponenty przetwarzania danych muszą być zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić nieuprawnione użycie wewnętrzne lub zewnętrzne.

§ 5 OSOBA KONTAKTOWA

Wszyscy pracownicy są proszeni o skontaktowanie się z przełożonym, kierownictwem lub poufną pocztą elektroniczną [email chroniony] zawrócić, wolny od strachu przed negatywnymi konsekwencjami.

Wszystkie osoby kontaktowe zobowiązują się do zachowania absolutnej tajemnicy, jeśli zażąda tego osoba nawiązująca kontakt lub jeśli wymaga tego ich ochrona.

,de Global Compact ONZ to największa i najważniejsza na świecie inicjatywa odpowiedzialnego ładu korporacyjnego. Opierając się na 10 uniwersalnych zasadach i celach zrównoważonego rozwoju, realizuje wizję inkluzywnej i zrównoważonej gospodarki światowej z korzyścią dla wszystkich ludzi, społeczności i rynków, dziś iw przyszłości. Jesteśmy częścią Global Compact od 2019 roku. Dziesięć zasad podzielono na 10 obszary:

01. PRAWA CZŁOWIEKA

(1) Firmy powinny wspierać i szanować ochronę międzynarodowych praw człowieka.

(2) Firmy powinny zapewnić, że nie są współwinne łamania praw człowieka.

02. NORMY PRACY

(3) Firmy powinny stać na straży wolności zrzeszania się i skutecznego uznania prawa do rokowań zbiorowych.

(4) Firmy powinny opowiadać się za eliminacją wszelkich form pracy przymusowej.

(5) Firmy powinny opowiadać się za zniesieniem pracy dzieci.

(6) Firmy powinny walczyć o eliminację dyskryminacji w zatrudnieniu i pracy zarobkowej.

03. ŚRODOWISKO

(7) Firmy powinny przestrzegać zasady ostrożności podczas rozwiązywania problemów środowiskowych.

(8) Firmy powinny podejmować inicjatywy promujące większą świadomość ekologiczną.

(9) Przedsiębiorstwa powinny przyspieszyć rozwój i rozpowszechnianie technologii przyjaznych dla środowiska.

04. ZAPOBIEGANIE KORUPCJI

(10) Firmy powinny przeciwstawiać się wszelkim formom korupcji, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

ochrona danych

A. STRESZCZENIE

1. Kto jest odpowiedzialny za przepisy dotyczące ochrony danych?
Odpowiedzialny i. S. d. Ochroną danych jest bb-net media GmbH, Lisbonstrasse 4 97424 Schweinfurt.

2. Czy na stronie używane są pliki cookie i narzędzia analityczne?
Tak. Szczegółowe informacje na temat ich celu i opcji usuwania można znaleźć w Ustawienia prywatności dla bb-net.dei Ustawienia prywatności dla shop.bb-net.de.

3. Gdzie i jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
W przypadku operacji przetwarzania, które przeprowadzamy na stronie internetowej, określamy, jak długo dane są przez nas przechowywane oraz kiedy są usuwane lub blokowane. O ile poniżej nie określono wyraźnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel lub podstawa prawna przechowywania przestanie obowiązywać. Twoje dane będą przechowywane tylko na serwerach w Niemczech.

4. Czy przekazujemy Twoje dane osobom trzecim?
Nie. Nie przekazujemy Twoich danych nieuprawnionym stronom trzecim. Korzystamy jednak z usług zewnętrznych usługodawców w ramach naszych operacji przetwarzania i obsługi naszych transakcji biznesowych (np. W obszarach IT, logistyki, telekomunikacji, sprzedaży i marketingu). Działają wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zostali zobowiązani umową zgodnie z art. 28 RODO do przestrzegania przepisów o ochronie danych i do podjęcia niezbędnych środków bezpieczeństwa danych, aby zawsze chronić Twoje dane przed utratą i nieuprawnionym dostępem.

5. Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?
Nie. Nie uzależniamy zawarcia z nami umów od wcześniejszego podania nam danych osobowych. Dla Ciebie jako klienta zasadniczo nie ma żadnego prawnego ani umownego obowiązku przekazania nam Twoich danych osobowych. Może się jednak zdarzyć, że niektóre oferty będziemy mogli przedstawić tylko w ograniczonym zakresie lub w ogóle, jeśli nie podasz niezbędnych danych (np. Zamówienia w sklepie internetowym).

6. Z kim możesz się skontaktować w przypadku pytań?
W przypadku pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt [email chroniony].

B. INFORMACJE O PRYWATNOŚCI

Patrz punkt B) 1. do 9.

B 1. Ogólne informacje o ochronie danych

1.1 Zakres
Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania danych osobowych podczas uzyskiwania dostępu i korzystania ze strony internetowej „bb-net.de” oraz sklepu internetowego, do którego można uzyskać dostęp („shop.bb-net.de”).

1.2 Kontroler
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych w rozumieniu Art. 4 nr 7 DS-GVO jest bb-net media GmbH, Lizbona ul. 4 97424 Schweinfurt, e-mail: [email chroniony]

1.3 Inspektor ochrony danych
Nasz inspektor ochrony danych w firmie jest do Państwa dyspozycji w każdej chwili w przypadku wszelkich pytań oraz jako osoba kontaktowa w zakresie ochrony danych. Jego dane kontaktowe to: Pan Andreas Pohl, Pohl Consulting Team GmbH, Mengeringhäuser Str. 15, 34454 Bad Arolsen, e-mail: [email chroniony]

B 2. Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

2.1 pliki dziennika

(1) Podczas odwiedzania strony internetowej zbieramy tak zwane dane dostępowe i zapisujemy je w pliku dziennika (tzw. Plik dziennika). Te dane dostępowe obejmują również adres IP. Ponadto plik dziennika zawiera nazwę odwiedzonej strony internetowej, plik, do którego uzyskano dostęp, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych i powiadomienie o pomyślnym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, tzw. poprzednio odwiedzana strona) i żądającego dostawcy.

(2) Gromadzimy takie informacje techniczne wyłącznie w celu optymalizacji technicznej strony internetowej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej infrastruktury technicznej i prawidłowego wyświetlania strony internetowej. Nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych leży również w tych celach. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(3) Pliki dziennika są przechowywane na podstawie odpowiedniej umowy o realizację zamówienia (art. 28 RODO) przez dostawcę i operatora naszego serwera internetowego (1 & 1 Telecommunication SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur. Pliki dziennika są automatycznie zapisywane dwa (2) miesiące później Kolekcja została usunięta.

Pliki cookie 2.2

(1) Na naszej stronie używamy plików cookie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych plików cookie, w tym ich celu i czasu przechowywania, a także opcji ich usuwania, zapoznaj się z Ustawienia ochrony danych dla ankauf.bb-net.dei Ustawienia prywatności dla shop.bb-net.de.

(2) Przetwarzanie danych za pomocą „niezbędnych / niezbędnych plików cookie” odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przeciwnym razie dostęp do nich nie będzie możliwy lub podstawowe funkcje strony internetowej będą ograniczone. Korzystanie z preferencji / statystyk lub tzw. Marketingowych plików cookie wymaga Twojej zgody i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.3 Stosowanie narzędzi analitycznych i wydajnościowych

(1) Na naszej stronie internetowej stosowane są tak zwane narzędzia analizy i wydajności, za pomocą których możemy oceniać zachowanie użytkowników naszych gości w celu optymalizacji naszych usług i ofert na stronie internetowej. Dzięki tym narzędziom z. Na przykład można sprawdzić, w jaki sposób i gdzie odwiedzający odwiedzają naszą witrynę lub które obszary witryny są odwiedzane szczególnie często.

(2) Podstawą prawną przetwarzania danych, które ma miejsce, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli potrzebujemy Twojej uprzedniej zgody na korzystanie z tych narzędzi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat narzędzi analitycznych i wydajnościowych używanych na stronie, w tym możliwości ich usuwania, należy również zapoznać się z Ustawienia prywatności dla bb-net.dei Ustawienia prywatności dla shop.bb-net.de(Statystyka).

2.4 Korzystanie z narzędzi marketingowych

Nasza strona internetowa nie wykorzystuje obecnie żadnych tzw. Narzędzi marketingowych.

B 3. Sklep internetowy

3. Sklep internetowy

(1) Jeśli chcesz zamówić produkty za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, musisz najpierw zalogować się lub zarejestrować. W tym celu potrzebujemy następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, adres dostawy, adres rozliczeniowy, adres e-mail, imię i nazwisko kierownika oraz osobę kontaktową. Po rejestracji otrzymasz dostęp do naszego portalu klienta (przy użyciu nazwy użytkownika i hasła).

(2) Przetwarzamy wszystkie dane wyłącznie w celu umożliwienia Tobie (lub osobie kontaktowej Twojej firmy) dostępu do naszego sklepu internetowego (login) oraz w celu przyjęcia, przetworzenia i realizacji zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych, które ma miejsce, jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

(3) Przechowujemy dane zebrane w celu nawiązania umowy (np. Rejestracji) i przetwarzania przez okres trwania relacji biznesowej z Państwem, ale przynajmniej do wygaśnięcia wszelkich okresów gwarancji. Po realizacji zamówienia lub zamówienia dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu (5) lat, chyba że wcześniej poprosisz nas o ich usunięcie. Wszelkie okresy przechowywania wynikające z prawa podatkowego i handlowego pozostają nienaruszone (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

B 4. Obszar styku

(1) Na naszej stronie internetowej oferujemy formularz kontaktowy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zainteresowanym stronom i użytkownikom oraz udzielenia informacji o naszych usługach. Gromadzone w ten sposób dane osobowe obejmują adres e-mail, imię i nazwisko oraz Twoją wiadomość / prośbę.

(2) Twoje dane przechowujemy przez maksymalny okres trwania stosunku umownego z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Jeżeli taki stosunek umowny nie istnieje lub nie powstanie w wyniku żądania, usuniemy Twoje dane nie później niż dziewięć (9) miesięcy od ostatniego kontaktu z Tobą.

B 5. Lista mailingowa i biuletyn prasowy

(1) Rejestrując się na listę dystrybucji prasy lub do naszego newslettera, otrzymasz informacje o naszych produktach i usługach. Podstawą prawną przetwarzania danych zebranych podczas rejestracji (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) jest Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

(2) Jeśli nie chcesz już otrzymywać informacji, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się otrzymywaniu i związanemu z tym przetwarzaniu danych i odpowiednio zrezygnować z subskrypcji bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie do odwołania.

B 6. Portal aplikacji

Szczegóły dotyczące rodzaju i zakresu przetwarzania danych w związku z aplikacją za pośrednictwem naszej strony internetowej znajdują się osobno w Informacje o ochronie danych dla kandydatów i pracowników.

B 7. Media społecznościowe i strony dla fanów

(1) Obsługujemy występy na następujących platformach i sieciach internetowych w celu interakcji z potencjalnymi lub istniejącymi klientami, wymiany pomysłów z zainteresowanymi stronami i użytkownikami lub reklamowania ofert i usług:

Facebook
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
https://www.facebook.com/about/privacy
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Instagram
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
http://instagram.com/about/legal/privacy/

Google YouTube
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
https://twitter.com/de/privacy

Rezygnacja:
https://twitter.com/personalization

LinkedIn
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

XING
XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

(2) Prowadzimy nasze strony internetowe w ramach tzw. Wspólnej odpowiedzialności (w zakresie ochrony danych) z dostawcami. Jako administrator przetwarzamy dane, które udostępniasz lub publikujesz bezpośrednio za pośrednictwem platform i sieci internetowych (np. Za pośrednictwem funkcji komentowania i czatu) w celu interakcji z Tobą lub, w razie potrzeby, wymiany pomysłów. W ramach tej interakcji możemy również otrzymywać od operatorów platformy dane statystyczne dotyczące korzystania z naszych „kanałów i stron fanowskich”. Obejmują one B. Informacje o interakcjach, polubieniach, komentarzach lub podsumowaniu informacji i statystyk (np. Adres IP; pochodzenie obserwujących), które pomagają nam dowiedzieć się czegoś o interakcjach z naszą witryną. Podstawą prawną przetwarzania danych w naszym obszarze odpowiedzialności jest Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

(3) Jednak wyżej wymienieni dostawcy przetwarzają dane również na własną odpowiedzialność. Nie mamy wpływu na dane, które są przetwarzane przez dostawcę na jego własną odpowiedzialność zgodnie z jego własnym regulaminem i ochroną danych. Zwracamy uwagę, że dzwoniąc do wyżej wymienionych dostawców u. Dalsze dane (np. Dotyczące użytkowania i „zachowania podczas surfowania”) mogą być gromadzone i ewentualnie przesyłane do dostawcy. Należy również pamiętać, że w przypadku interakcji za pośrednictwem wyżej wymienionych mediów dane mogą być przetwarzane również poza obszarem Unii Europejskiej, przy czym dostawcy zobowiązali się do przestrzegania standardów ochrony danych UE. Ponadto dane użytkowników są zwykle przetwarzane do celów badania rynku i reklamy. Więc z. B. na podstawie zachowań użytkowników i wynikających z nich zainteresowań użytkowników tworzone są profile użytkowania. Z kolei profile użytkowania mogą służyć np. B. Umieszczanie reklam wewnątrz i na zewnątrz platform, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w informacjach o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.

(4) Jeśli posiadamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z platform i sieci internetowych, prosimy o skierowanie do nas swoich obaw. Jeśli chcesz dochodzić swoich praw również wobec konkretnego dostawcy, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną.

B 8. Wtyczki i widżety

8.1 Ogólne informacje o wtyczkach od Google

W ramach korzystania z następujących wtyczek na naszej stronie internetowej Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlandia) zazwyczaj zbiera Twój adres IP, a tym samym informacje, że korzystasz z odpowiedniej usługi i odpowiadającej mu Weszli na podstronę. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Google przechowuje profile użytkowania i może wykorzystywać je do celów reklamowych i / lub badań rynkowych. Pod tym względem Google pełni rolę administratora danych (art. 26 RODO). Nie mamy wpływu na gromadzone dane i operacje przetwarzania danych. Nie jesteśmy również świadomi zakresu gromadzenia danych, celów ani okresów przechowywania. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, chociaż musisz skontaktować się z Google, aby skorzystać z tego prawa. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych Google, które są dostępne pod adresem http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat Twoich praw w tym zakresie oraz opcji ustawień w celu ochrony prywatności.

<b>Kununu</b>

W ramach opcji kontaktu korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google. reCAPTCHA służy do rozróżnienia, czy wpis jest dokonywany przez człowieka, czy też nieprawidłowo, za pomocą automatycznego, maszynowego przetwarzania (np. przez tzw. boty). Nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych leży również w tych celach. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i oświadczenia Google o ochronie danych można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/ android.html.

8.3 Mapy Google

Na naszej stronie korzystamy z oferty Google Maps, za pomocą której możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie i tym samym umożliwiać wygodne korzystanie z funkcji mapy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania można znaleźć pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8.4 Tłumacz Google

Używamy narzędzia Google Translate na naszej stronie internetowej, aby wyświetlić zawartość naszej strony w językach obcych, aby poprawić komfort użytkowania dla obcojęzycznych użytkowników. Obejmuje to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez zewnętrznego dostawcę. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Informacje o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez Google można znaleźć w poniższej informacji o ochronie danych: http://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/

8.5 Czcionki Google i niesamowite czcionki

Nasza strona internetowa korzysta również z czcionek dostarczanych przez Google (Google Fonts) i Font Awesome (Fonticons, Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA) do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu przeglądarka, której używasz, musi łączyć się z serwerami wymienionych dostawców. To daje tym dostawcom u. Możesz być świadomy, że nasza strona internetowa została otwarta za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronach https://developers.google.com/fonts/faq i https://www.google.com/policies/privacy. Informacje na temat Font Awesome można znaleźć pod adresem https://www.fontawesome.com oraz w polityce prywatności Font Awesome: https://www.fontawesome.com/privacy.

8.6 Sieć dostarczania treści GStatic Google Static Content i Cloudflare

Na naszej stronie internetowej korzystamy z tzw. Content Delivery Network (CDN) usługodawcy Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA („Cloudflare”) oraz GStatic, CDN firmy Google. Korzystanie z tych sieci dostarczania treści pomaga nam między innymi zoptymalizować szybkość ładowania naszej strony internetowej. CDN powoduje skrócenie czasu ładowania popularnych bibliotek i czcionek Java Script, ponieważ pliki są przesyłane z szybkich, lokalnych lub niewykorzystywanych serwerów (art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO). W przypadku korzystania z CDN przetwarzanie Twojego adresu IP jest technicznie konieczne, aby treść mogła zostać przesłana do Twojej przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Cloudflare pod adresem: https://www.cloudflare.com/privacypolicy. Więcej informacji na temat ochrony danych w GStatic można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy.

9. Jiwoczat

Korzystamy z usługi czatu JivoChat na naszej stronie internetowej, aby ułatwić nam kontakt z naszymi gośćmi. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych polega również na tej uproszczonej opcji komunikacji. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dostawcą jest JivoSite Inc., 525 W. Remington Drive, Sunnyvale, CA 94087, USA. Czat może być używany całkowicie anonimowo i służy do doradzania zainteresowanym stronom i klientom w zakresie wyboru produktów i pytań dotyczących produktów. Usługodawca zbiera i przechowuje zanonimizowane dane w celu analizy sieci i obsługi systemu czatu na żywo w celu udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące wsparcia na żywo. Z tych zanonimizowanych danych można tworzyć profile użytkowników pod pseudonimem.

10. Przeglądarka sprzedaży

W ramach SalesViewer na stronie wykorzystywany jest kod śledzenia oparty na JavaScript, za pomocą którego ustalane są następujące informacje:
Nazwa, pochodzenie i branża firmy odwiedzającej, źródło / strona odsyłająca firmy odwiedzającej, słowo kluczowe, zachowanie odwiedzających (odwiedzane strony, czas wizyty, czas trwania wizyty). Na urządzeniach końcowych osób odwiedzających serwis nie są zapisywane żadne pliki cookies ani podobne. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej systemu analizy internetowej https://www.salesviewer.com/de/datenschutz.

C. TWOJE PRAWA

W każdej chwili masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz prawo do informacji o tych danych osobowych. Ponadto przysługuje Ci prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, czy też w dowolnym momencie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądania przeniesienia danych. Prosimy o przesyłanie wszelkich wniosków o udzielenie informacji, wniosków o udzielenie informacji, cofnięć lub sprzeciwów wobec przetwarzania danych pocztą elektroniczną [email chroniony]. Ponadto masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych.

Uwagi dotyczące specjalnego prawa do sprzeciwu
Masz również prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, które między innymi opiera się na art. e) lub f) DS-GVO, do wniesienia sprzeciwu zgodnie z Art. 6 DS-GVO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, wystarczy również wiadomość e-mail na adres [email chroniony].

Zgodnie z wymogami art. 13 i 14 RODO niniejszym informujemy o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących Ci w tym zakresie prawach. To, które dane są szczegółowo przetwarzane i jak są wykorzystywane, zależy w dużej mierze od żądanych lub uzgodnionych w umowie usług.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych iz kim możesz się skontaktować?

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych jest:

bb-net media GmbH
Ulica Lizbońska 4
97424 Schweinfurt, Niemcy
T +49 9721/64 694 - 0
E-mail: [email chroniony]

Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod następującym adresem:

Andreasa Pohla i. H. Pohl Consulting Team GmbH
Mengeringhauser Strasse 15
34454 Bad Arolsen, Niemcy
T + 49 5691 8900 501
E-mail: [email chroniony]

2. Z jakich danych korzystamy i jak je zbieramy?

W odniesieniu do rozpoczęcia działalności i późniejszego przetwarzania relacji biznesowych przetwarzamy dane od naszych partnerów biznesowych lub ich osób kontaktowych, które otrzymaliśmy bezpośrednio od nich lub innych upoważnionych osób trzecich (np. W celu realizacji umów lub na podstawie udzielonej zgody). Z drugiej strony przetwarzamy w tym zakresie dane, które pozyskujemy z publicznie dostępnych źródeł (np. Rejestr handlowy). Przetwarzane kategorie danych są następujące:

Zainteresowane osoby:

 • Dane osobowe / kontaktowe (np. Imię, nazwisko, płeć, forma firmy, numery telefonów, faks, e-mail
 • Dane komunikacyjne w związku z korespondencją (e-maile, korespondencja)

Klienci, dostawcy, usługodawcy:

 • Dane osobowe / kontaktowe (np. Imię, nazwisko, płeć, forma firmowa, numery telefonów, faks, e-mail)
 • Dane umowy i rozliczenia (np. Dane bankowe, zamówione towary i usługi, dane rozliczeniowe)
 • Numery identyfikacji podatkowej
 • Dane komunikacyjne w związku z korespondencją (e-maile, korespondencja)
 • Ratingi kredytowe

3. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Twoje dane?

Przetwarzanie danych przez bb-net media GmbH odbywa się w celu wykonywania zadań biznesowych zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i wszystkich innych odpowiednich przepisów (np. HGB, AO itp.)

3.1 Na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. Newsletter), zgodność z prawem tego przetwarzania wynika z Twojej zgody. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Dotyczy to również cofnięcia oświadczeń o wyrażeniu zgody, które zostały nam udzielone przed wejściem w życie RODO. Należy pamiętać, że odwołanie będzie obowiązywać dopiero w przyszłości; nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem.

3.2 W celu wykonania / wykonania umowy lub działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację umów z naszymi klientami, dostawcami i usługodawcami. Obejmuje to również wdrożenie środków przed zawarciem umowy na wniosek partnera biznesowego.

3.3 W ramach ważenia interesów zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

W razie potrzeby przetwarzamy Twoje dane poza faktyczną realizacją umowy, aby chronić nasze uzasadnione interesy lub interesy osób trzecich. Są to na przykład:

 • Dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w sporach prawnych
 • wewnętrzne cele administracyjne bb-net media GmbH
 • Gwarancja bezpieczeństwa IT i operacji IT
 • Budowanie środków bezpieczeństwa, ochrony mienia i przed kradzieżą poprzez kontrolę dostępu i nagrywanie wideo
 • Reklama, o ile wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych
 • Badanie i optymalizacja procedur bezpośredniego kontaktu z klientem
 • Wyszukiwanie i przesyłanie danych od agencji kredytowych w celu sprawdzenia zdolności kredytowej
3.4 Ze względu na wymogi prawne zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO

Ponadto podlegamy różnym obowiązkom prawnym w celu spełnienia wymogów prawnych (np. Przepisów podatkowych i handlowych), które powodują, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne.

4. Kto otrzyma Twoje dane?

W naszej firmie dostęp do Twoich danych mają tylko te działy i osoby, które potrzebują ich do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych lub w wyżej wymienionych celach. Usługodawcy i pomocnicy, z których korzystamy, mogą również otrzymywać dane w tym celu.
Dane będą przekazywane poza firmę tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do wyżej wymienionych celów, jeśli istnieją zobowiązania prawne lub jeśli wyrazisz na to zgodę. Wszyscy odbiorcy są zobowiązani do przestrzegania ochrony danych ze swojej strony.

W tych warunkach odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • Organy i instytucje publiczne (np. Organy podatkowe), jeżeli istnieje obowiązek prawny lub urzędowy,
 • Podmioty przetwarzające, którym przekazujemy dane osobowe w celu realizacji relacji biznesowych z Tobą (np. Transakcje płatnicze, księgowość),
 • te stanowiska, na które wyraziłeś zgodę na przekazywanie danych,
 • Biura kredytowe do kontroli zdolności kredytowej,
 • Dostawca usług logistycznych,
 • Prawnicy i firmy ubezpieczeniowe zajmujące się likwidacją szkód i dochodzeniem roszczeń.

W zasadzie nie ma transferu do odbiorców w krajach spoza UE lub EOG (tzw. Kraje trzecie). Jeżeli w poszczególnych przypadkach dane mają zostać przekazane do państw trzecich, jest to konieczne do wykonania umowy, odbywa się w ramach realizacji zamówienia, wymaga tego prawo lub na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Jeżeli usługodawcy są wykorzystywani w krajach trzecich, przekazanie ma miejsce zasadniczo tylko wtedy, gdy Komisja UE potwierdzi odpowiedni poziom ochrony danych w państwie trzecim lub inne odpowiednie gwarancje ochrony danych w rozumieniu art. 44 i nast. ) dostępny.

5. Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 3. Należy zauważyć, że wiele naszych relacji biznesowych ma charakter długoterminowy. Jeżeli dane nie są już potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, należy je regularnie usuwać, chyba że ich tymczasowe dalsze przetwarzanie jest niezbędne do następujących celów:

 • Wypełnienie okresów handlowych i podatkowych, np. Zgodnie z Kodeksem handlowym (HGB) lub Kodeksem podatkowym (AO). Podane tam terminy wynoszą do 10 lat.
 • Zabezpieczenie dowodów w ramach przedawnienia (np. §§ 195 i nast. BGB). Okres przechowywania wynosi zwykle 3 lata, w niektórych przypadkach może wynosić nawet 30 lat.

6. Jakie masz prawa do ochrony danych?

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • Informacje zgodnie z art. 15 RODO
 • Korekta zgodnie z art. 16 RODO
 • Usunięcie zgodnie z art. 17 RODO
 • Ograniczenie przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO
 • Przenoszenie danych zgodnie z art. 20 RODO
 • Sprzeciw wobec art. 21 RODO

Ograniczenia zgodnie z sekcjami 34 i 35 BDSG dotyczą prawa do informacji i prawa do usunięcia. Ponadto przysługuje prawo odwołania się do właściwego organu nadzorującego ochronę danych (art. 77 RODO w połączeniu z art. 19 BDSG).
W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to również cofnięcia oświadczeń o wyrażeniu zgody, które zostały nam udzielone przed wejściem w życie RODO. Należy pamiętać, że odwołanie wejdzie w życie dopiero w przyszłości. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem.

7. Czy z Twojej strony ciąży obowiązek podania danych?

Przekazywanie danych osobowych w celu nawiązania, realizacji, wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych zazwyczaj nie jest wymagane przez prawo lub umowę.
Nie masz zatem obowiązku podawania informacji o danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że są one zwykle wymagane do podjęcia decyzji o zawarciu umowy, wykonaniu umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Jeśli nie podasz nam żadnych danych osobowych, możemy nie być w stanie podjąć decyzji w ramach środków umownych. Zalecamy podanie tylko tych danych osobowych, które są niezbędne do zawarcia umowy, wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

8. Czy istnieje automatyczne podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)?

Nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO w celu nawiązania, realizacji i zakończenia relacji biznesowych. Nie ma również profilowania.

Niniejsza informacja o ochronie danych informuje o przetwarzaniu danych osobowych przez bb-net media GmbH (dalej bb-net). Dane osobowe należą do Art. 4 nr 1 RODO wszelkie informacje, które mogą być związane z osobą fizyczną, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora takiego jak nazwisko lub numer personalny, za pomocą którego można zidentyfikować Twoją osobę. bb-net przetwarza dane osobowe wyłącznie w określonym celu i w dobrej wierze zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

* Ze względu na lepszą czytelność imiona żeńskie i męskie nie są używane. Jeśli chodzi o określenia neutralne lub męskie, należy rozumieć wszystkich pracowników, niezależnie od płci.

1. Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

bb-net media GmbH
Reprezentowany przez dyrektora zarządzającego Michaela Bleichera
Ulica Lizbońska 4
97424 Schweinfurt, Niemcy

Tel: + 49 (0) 9721 6469 40
E-mail: [email chroniony]

2. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Andreas Pohl
Pohl Consulting Team GmbH
Mengeringhauser Strasse 15
34454 Bad Arolsen, Niemcy

E-mail: [email chroniony]

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w bb-net to:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO - przetwarzanie za zgodą osoby, której dane dotyczą,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie w celach przedumownych i umownych,
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie w celu wypełnienia obowiązków prawnych,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów bb-net lub osoby trzeciej, chyba że przeważa ochrona interesów, podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą,
 • 88 RODO w związku z § 26 BDSG - przetwarzanie do celów stosunku pracy.

4. Cele gromadzenia i przetwarzania

bb-net zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe: 

 • w celu realizacji stosunku pracy i innych stosunków umownych, 
 • w celach dozwolonych w ramach naszej działalności gospodarczej, a także dla ochrony związanych z nią prawnie uzasadnionych interesów, np. B. w związku z nawiązaniem umowy o pracę, nawiązaniem relacji biznesowej lub zainteresowanej strony, 
 • w kontekście wypełniania wymogów prawnych i obowiązków współpracy. 

Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wymienione powyżej nie ma miejsca. Przed przetwarzaniem danych osobowych w celach innych niż wymienione powyżej bb-net poinformuje Cię o tym przetwarzaniu i w razie potrzeby uzyska Twoją zgodę. 

Do celów wymienionych powyżej z. B. szczegółowo obejmują: 

 • Przetwarzanie wniosków, 
 • Rozpoczęcie, wykonanie i rozwiązanie stosunku pracy lub inne Stosunek umowny, 
 • Pozyskiwanie zamówień klientów, 
 • Realizacja zamówienia, ocena potrzeb, 
 • Reklama własnego portfolio usług, 
 • Wykrywanie ewentualnych naruszeń umowy lub przestępstw, 
 • Określanie wyników i zarządzanie wynikami, 
 • Lista płac, fakturowanie, fakturowanie i transakcje płatnicze, zajęcia, 
 • Zarządzanie personelem, planowanie personelu, zarządzanie personelem, rozwój i szkolenie personelu, 
 • Bezpieczeństwo i medycyna pracy, 
 • Zgodność z wymogami prawnymi, np. B. zgodnie z zasadami prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych oraz prawnymi obowiązkami współpracy, 
 • Przetwarzanie umów najmu,  
 • Ubieganie się o świadczenia z dopłat do zatrudnienia, 
 • wewnętrzne cele administracyjne, organizacyjne i statystyczne, zapewnienie jakości, 
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony metod przetwarzania i danych przed nieuprawnionym dostępem, fałszowaniem i nieuprawnionym wykorzystaniem, 
 • Ochrona obiektów, wyposażenia i majątku firmy przed kradzieżą i innymi uszkodzeniami.

5. Dane osobowe i dane osobowe

bb-net gromadzi i przetwarza dane osobowe i dane osobowe w wyżej wymienionych celach. Gromadzenie i przetwarzanie odbywa się w ścisłej zgodności z zasadami oszczędności danych i celowości. Podanie danych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne poza istniejącymi stosunkami umownymi lub wynikającymi z nich obowiązkami prawnymi. Nawet w przypadku umów o pracę dane mogą być zbierane dobrowolnie i przekazywane za zgodą osoby, której one dotyczą. Dane przetwarzane są zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej.

Dane te obejmują w szczególności:

 • wszystkie rodzaje danych podstawowych (imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres, data i miejsce urodzenia, płeć, numer personelu itp.),
 • Stan cywilny, dzieci, małżonek, spadkobiercy, wierzący, wyznanie i narodowość,
 • Dane wnioskodawcy (wniosek, życiorys, zaświadczenia, dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły i szkolenia zawodowego, dokumenty potwierdzające posiadanie innych kwalifikacji edukacyjnych, referencje, zdjęcie),
 • wszystkie rodzaje danych dotyczących umowy (np. rodzaj zatrudnienia, stopień zatrudnienia, rozpoczęcie / zakończenie zatrudnienia, warunki i opłaty za wyniki, dane bankowe itp.),
 • Dane organizacyjne (np. Stanowisko, stanowisko, przełożony, lokalizacja, poziom zarządzania itp.),
 • Dane dotyczące wynagrodzeń i płatności (np. Dane księgowe dotyczące wynagrodzeń, dane bankowe, informacje o ubezpieczeniu społecznym, informacje o zajęciu wynagrodzenia itp.)
 • Dane dotyczące wyników (np. Oceny, oceny kompetencji, oceny potencjalnych, dane ewaluacyjne do testu Structogram, dane dotyczące ustalenia wynagrodzenia, informacje o wynikach pracy, informacje o uczestnictwie w szkoleniach w ramach stosunku pracy itp.),
 • Dane kontaktowe i komunikacyjne, w tym dane kontaktowe w mediach społecznościowych,
 • Dane profilowe, certyfikaty, informacje o szkole i kształceniu zawodowym, ukończone kursy dokształcające i dokształcające oraz o kwalifikacjach i innych kwalifikacjach, takich jak pierwsza pomoc, pomoc w przypadku katastrof, pomoc przeciwpożarowa i ewakuacyjna,
 • Godziny pracy, absencja, urlopy, przyczyny nieobecności, czas dojazdów i dojazdów, urlopy (płatne, bezpłatne, macierzyńskie i rodzicielskie),
 • Uprawnienia takie jak B. Prawa dostępu i prawa dostępu do systemów informatycznych,
 • Dane dziennika IT, takie jak B. w sprawie działania i użytkowania sprzętu łączności i przetwarzania danych, procedur i systemów, a także zapisów z systemu monitoringu wideo,
 • Dane o wydanych zasobach materialnych i majątku firmy wykorzystywanym przez osoby poszkodowane,
 • Informacje o trybach nakazów i upadłości,
 • dane osobowe z poczty elektronicznej i korespondencji, notatek poza biurem,
 • Dane historyczne,
 • Dane o statusie pobytu, zezwoleniu na pracę, statusie zameldowania w agencjach pracy lub agencjach zajmujących się realizacją zabezpieczenia podstawowego wg Poinstruowano SGB II, numer klienta agencji pracy, numer społeczności, numery ubezpieczenia,
 • Kopie dowodu osobistego, dokumentów rejestracyjnych, dowodu osobistego dla osób ze znacznymi niepełnosprawnościami, prawa jazdy,
 • Informacje o pobytach w szpitalu,
 • Informacje o zarządzaniu zdrowiem i integracją korporacyjną, statusie ciężkiej niepełnosprawności i inne dane dotyczące zdrowia związane z pracą.

6. okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane przez bb-net tylko wtedy, gdy znajomość danych będzie konieczna do wyżej wymienionych celów, dla których zostały zebrane lub gdy istnieją prawne lub umowne wymogi dotyczące przechowywania.

Różne ustawowe okresy przechowywania wynikają z przepisów prawa podatkowego, prawa pracy i przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Jeżeli dane nie są już potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, są regularnie usuwane, chyba że ich tymczasowe dalsze przetwarzanie jest konieczne ze względów prawnych.

7. Przekazywanie danych osobowych i danych osobowych

 1. Dane osobowe są przekazywane lub ujawniane przez bb-net podmiotom zewnętrznym tylko wtedy, gdy istnieje na to zezwolenie zgodnie z przepisami o ochronie danych.Dzieje się tak, gdy: 
 • transmisja jest określona przez normę prawną, 
 • przekaz służy wypełnieniu stosunku umownego, 
 • bb-net ma prawnie uzasadniony interes w rozumieniu ww. celów, a transmisja jest dozwolona zgodnie z przepisami o ochronie danych, 
 • uprzednio uzyskano zgodę osoby zainteresowanej. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być: B. obejmują: 

 • Klienci, klienci i zainteresowane strony, 
 • Agenci i kontrahenci świadczący usługi dla bb-net (np. Zadania przetwarzania danych w zewnętrznych centrach danych, urzędzie płacowym, Wynajmujący), 
 • Organy (np. Organy podatkowe i ubezpieczenia społeczne, agencje zatrudnienia, podmioty zapewniające podstawowe ubezpieczenie zgodnie z SGB II) oraz zakłady ubezpieczeń, 
 • Przedstawiciele prawni, sądy,  
 • Placówki edukacyjne i szkoleniowe, 
 • Firmy ubezpieczeniowe, 
 • Banki, audytorzy, 
 • Wierzyciel, dłużnik będący osobą trzecią. 

Jeśli bb-net przesyła dane osobowe do agentów, władz, usługodawców lub klientów /-Odbywa się to wyłącznie w ramach umów o realizację zamówień. 

Jeżeli na przekazanie danych osobowych wymagana jest zgoda lub osobne powiadomienie osoby, której dane dotyczą, bb-net wcześniej uzyska zgodę lub poinformuje o tym osobę, której dane dotyczą. 

W przypadku przekazywania danych do krajów trzecich lub ujawniania ich organom w państwach trzecich przestrzegane są dodatkowe wymogi. Zgodnie z tymi przepisami umowa określona przez RODO jest zawierana między bb-net a agencją przetwarzającą zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi UE. 

8. Twoje prawa do prywatności

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • Informacje zgodnie z art. 15 RODO,
 • Korekta zgodnie z art. 16 RODO,
 • Usunięcie zgodnie z art. 17 RODO,
 • Ograniczenie przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
 • Przenoszenie danych zgodnie z art. 20 RODO,
 • Sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO.

Ograniczenia zgodnie z sekcjami 34 i 35 BDSG dotyczą prawa do informacji i prawa do usunięcia. Ponadto istnieje prawo do odwołania się do organu nadzorującego ochronę danych zgodnie z. Art. 77 RODO w połączeniu z art. 19 BDSG.

W każdej chwili możesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z osobą odpowiedzialną. Dotyczy to również cofnięcia oświadczeń o wyrażeniu zgody, które zostały nam udzielone przed wejściem w życie RODO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W związku z tym cofnięcie nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem.

Możesz przesłać nam wszystkie prawa pocztą elektroniczną na adres [email chroniony] lub skorzystaj z danych kontaktowych podanych w sekcji „Odpowiedzialni”.

1. wprowadzenie

bb-net Media GmbH (dalej również „bb-net”) zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych w ramach swojej społecznej odpowiedzialności. Niniejsze wytyczne dotyczące ochrony danych dotyczą bb-net w odniesieniu do podstawowych zasad ochrony danych. Utrzymanie ochrony danych jest podstawą zaufania w relacjach biznesowych dla bb-net jako pracodawcy i partnera dla partnerów biznesowych.

Wytyczne dotyczące ochrony danych stanowią jeden z niezbędnych warunków ramowych dla przesyłania danych między bb-net, klientami, zainteresowanymi stronami i innymi partnerami biznesowymi. Gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych wymagany przez europejskie wytyczne dotyczące ochrony danych i przepisy krajowe.

Wyłącznie ze względu na lepszą czytelność nie stosuje się odpowiedniego właściwego użycia języka męskiego, żeńskiego lub różnych form języka. Użyta tutaj męska forma językowa jest reprezentatywna dla płci żeńskiej lub odmiennej. To samo odnosi się do formy żeńskiej, ma również zastosowanie jako proxy dla płci męskiej lub zróżnicowanej, dotyczy również płci zróżnicowanej, ma również zastosowanie jako proxy dla płci męskiej lub żeńskiej.

2. zakres

Niniejsze wytyczne dotyczące ochrony danych dotyczą bb-net. Wytyczne dotyczące ochrony danych obejmują całe przetwarzanie danych osobowych. Dane zanonimizowane, np. B. dla ocen lub badań statystycznych, nie podlegają niniejszym wytycznym dotyczącym ochrony danych. Najnowszą wersję wytycznych dotyczących ochrony danych można uzyskać w bb-net.

3. Zakres obowiązywania prawa państwowego

Niniejsze wytyczne dotyczące ochrony danych zawierają europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych bez zastępowania obowiązującego prawa krajowego. Stanowi uzupełnienie odpowiedniego krajowego prawa o ochronie danych. Odpowiednie prawo krajowe ma pierwszeństwo, jeśli wymaga odstępstw od niniejszych wytycznych lub określa dalsze wymagania.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych

4.1 Legalność

Podczas przetwarzania danych osobowych prawa osobiste osoby, której dane dotyczą, muszą być chronione. Dane osobowe muszą być gromadzone i przetwarzane w sposób zgodny z prawem.

4.2 Przeznaczenie

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie w celach, które zostały określone przed zebraniem danych. Późniejsze zmiany celów są możliwe tylko w ograniczonym zakresie i wymagają uzasadnienia.

4.3 Przejrzystość

Osoba, której dane dotyczą, musi zostać poinformowana o sposobie postępowania z jej danymi. Zasadniczo dane osobowe muszą być zbierane od osoby, której dane dotyczą. Podczas zbierania danych osoba, której dane dotyczą, musi być w stanie rozpoznać co najmniej następujące elementy lub zostać odpowiednio poinformowana o:

 • tożsamość odpowiedzialnego organu,
 • cel przetwarzania danych,
 • Osoby trzecie lub kategorie osób trzecich, którym mogą być przekazywane dane.
4.4 Unikanie danych i oszczędność danych

Przed przetwarzaniem danych osobowych należy sprawdzić, czy iw jakim zakresie jest to niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu przetwarzania. Dane osobowe nie mogą być zatrzymywane do potencjalnych przyszłych celów, chyba że jest to wymagane lub dozwolone przez prawo stanowe.

Usunięcie 4.5

Dane osobowe, które nie są już potrzebne po upływie ustawowych lub związanych z procesami biznesowymi okresów przechowywania, muszą zostać usunięte. Jeżeli istnieją przesłanki uzasadnionych interesów w tych danych w indywidualnych przypadkach, dane te muszą być przechowywane do czasu prawnego wyjaśnienia i sprawdzenia uzasadnionego interesu przez bb-net.

4.6 Faktyczna poprawność i aktualne dane

Dane osobowe muszą być przechowywane prawidłowo, kompletnie i - jeśli to konieczne - aktualne. Należy podjąć odpowiednie środki, aby zapewnić usuwanie, poprawianie, uzupełnianie lub aktualizowanie danych, których nie można zastosować, niekompletnych lub nieaktualnych.

4.7 Poufność i bezpieczeństwo danych

Tajemnica danych dotyczy danych osobowych. W kontaktach osobistych muszą być traktowane jako poufne i zabezpieczone odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi przed nieuprawnionym dostępem, niezgodnym z prawem przetwarzaniem lub ujawnieniem, a także przypadkową utratą, modyfikacją lub zniszczeniem.

5. Dopuszczalność przetwarzania danych

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest dozwolone tylko po uzyskaniu jednego z poniższych zezwoleń. Zezwolenie takie jest również wymagane, jeżeli cel gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych ma ulec zmianie w stosunku do pierwotnego celu.

5.1 Dane klientów, potencjalnych klientów, partnerów i partnerów biznesowych
5.1.1 Przetwarzanie danych w celu rozpoczęcia, zawarcia i rozwiązania umowy

Dane osobowe zainteresowanych stron, klientów, partnerów lub partnerów biznesowych mogą być przetwarzane w celu uzasadnienia, wykonania i rozwiązania umowy. Obejmuje to również opiekę nad kontrahentem, o ile jest to związane z celem umowy. W okresie poprzedzającym zawarcie umowy - tj. Na etapie inicjowania umowy - dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania ofert, przygotowania umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług lub w celu spełnienia innych życzeń zainteresowanego zmierzających do zawarcia umowy. Z zainteresowanymi stronami można się kontaktować podczas inicjowania umowy, korzystając z podanych przez nie danych. Należy przestrzegać wszelkich ograniczeń wyrażonych przez zainteresowaną stronę.

5.1.2 Przetwarzanie danych w celach reklamowych

Lojalność klientów lub środki reklamowe wymagają dodatkowych wymogów prawnych. Przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych jest dozwolone, o ile jest to zgodne z celem, dla którego dane zostały pierwotnie zebrane. Osoba zainteresowana musi zostać poinformowana o wykorzystaniu jej danych do celów reklamowych. Jeżeli dane są zbierane wyłącznie w celach reklamowych, jest to dobrowolne przez osobę, której dane dotyczą. Należy poinformować osobę, której dane dotyczą, o dobrowolności podania danych w tych celach. W ramach komunikacji z osobą, której dane dotyczą, należy uzyskać zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych w celach reklamowych. Osoba, której dane dotyczą, powinna mieć możliwość wyboru między dostępnymi kanałami kontaktu, takimi jak poczta elektroniczna i telefon, w zakresie zgody (zgody).

5.1.3 Zgoda na przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Przed wyrażeniem zgody, zgodnie z 4.3. niniejszych wytycznych dotyczących ochrony danych. Ze względów dowodowych oświadczenie o wyrażeniu zgody należy uzyskać w formie pisemnej lub elektronicznej. W pewnych okolicznościach, np. B. w przypadku porad telefonicznych zgoda może być również wyrażona ustnie. Ich wystawienie musi być udokumentowane.

5.1.4 Przetwarzanie danych na podstawie zgody prawnej

Przetwarzanie danych osobowych jest również dozwolone, jeśli stanowe przepisy prawa wymagają, wymagają lub zezwalają na przetwarzanie danych. Rodzaj i zakres przetwarzania danych musi być niezbędny do prawnie dopuszczalnego przetwarzania danych i opiera się na tych przepisach prawa.

5.1.5 Przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu

Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce również wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu bb-net. Prawnie uzasadnione interesy mają zazwyczaj charakter prawny (np. Dochodzenie zaległych roszczeń) lub gospodarczy (np. Uniknięcie zakłóceń w umowie). Przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu nie może mieć miejsca, jeżeli w indywidualnych przypadkach istnieje wskazanie, że godne ochrony interesy osoby, której dane dotyczą, przeważają nad interesem przetwarzania. Przy każdym przetwarzaniu należy sprawdzać interesy warte ochrony.

5.1.6 Przetwarzanie szczególnie wrażliwych danych

Przetwarzanie szczególnie wrażliwych danych osobowych może mieć miejsce tylko wtedy, gdy wymaga tego prawo lub osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie tych danych jest również dozwolone, jeśli jest to absolutnie konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych przeciwko osobie, której dane dotyczą. Jeśli planowane jest przetwarzanie szczególnie wrażliwych danych, należy z wyprzedzeniem poinformować o tym inspektora ochrony danych.

5.1.7 Dane użytkownika i internet

Jeśli dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane na stronach internetowych lub w aplikacjach, osoby, których one dotyczą, muszą zostać o tym poinformowane w informacjach o ochronie danych oraz, w stosownych przypadkach, w informacjach o plikach cookie. Informacje o ochronie danych i, w stosownych przypadkach, informacje o plikach cookie muszą być zintegrowane w taki sposób, aby były łatwo rozpoznawalne, bezpośrednio dostępne i stale dostępne dla osób, których dotyczą. Jeśli profile użytkowania są tworzone (śledzenie) w celu oceny zachowania użytkowników witryn i aplikacji, osoby, których to dotyczy, muszą zostać o tym poinformowane w informacjach o ochronie danych. Osobiste śledzenie może mieć miejsce tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo krajowe lub osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę. Jeżeli śledzenie odbywa się pod pseudonimem, osoba, której dane dotyczą, powinna mieć możliwość wniesienia sprzeciwu w informacji o ochronie danych (opt-out). Jeżeli dostęp do danych osobowych jest możliwy w witrynach internetowych lub aplikacjach w obszarze podlegającym rejestracji, identyfikacja i uwierzytelnianie osób, których to dotyczy, musi być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią ochronę odpowiedniego dostępu.

5.2 Dane pracowników
5.2.1 Przetwarzanie danych na potrzeby stosunku pracy

W przypadku stosunku pracy mogą być przetwarzane dane osobowe niezbędne do nawiązania, wykonania i rozwiązania umowy o pracę. W przypadku nawiązania stosunku pracy mogą być przetwarzane dane osobowe kandydatów. Po odrzuceniu dane wnioskodawcy muszą zostać usunięte, biorąc pod uwagę terminy dotyczące dowodów, chyba że wnioskodawca wyraził zgodę na dalsze przechowywanie w celu późniejszego procesu selekcji. W istniejącym stosunku pracy przetwarzanie danych zawsze musi być związane z celem umowy o pracę, chyba że zachodzi jedno z poniższych zezwoleń na przetwarzanie danych.

Jeśli konieczne jest zebranie dalszych informacji o kandydacie od osoby trzeciej w trakcie nawiązywania stosunku pracy lub w ramach istniejącego stosunku pracy, należy wziąć pod uwagę odpowiednie krajowe wymogi prawne. W przypadku wątpliwości należy uzyskać zgodę osoby zainteresowanej.

Przetwarzanie danych osobowych, które są związane ze stosunkiem pracy, ale nie zostały pierwotnie wykorzystane do realizacji umowy o pracę, wymaga uzasadnienia prawnego. Mogą to być wymogi prawne lub zgoda pracownika lub prawnie uzasadniony interes firmy.

5.2.2 Przetwarzanie danych na podstawie zgody prawnej

Przetwarzanie danych osobowych pracowników jest również dozwolone, jeśli stanowe przepisy prawa wymagają, wymagają lub zezwalają na przetwarzanie danych. Rodzaj i zakres przetwarzania danych musi być niezbędny do prawnie dopuszczalnego przetwarzania danych i opiera się na tych przepisach prawa. Jeśli istnieje prawnie uzasadniony interes pracownika, należy wziąć pod uwagę uzasadnione interesy pracownika.

5.2.3 Zgoda na przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych pracowników może odbywać się na podstawie zgody osoby, której one dotyczą. Deklaracje zgody muszą być dobrowolne. Mimowolna zgoda jest nieskuteczna. Ze względów dowodowych oświadczenie o wyrażeniu zgody należy uzyskać w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeżeli okoliczności na to nie pozwalają, zgodę można wyrazić ustnie. W każdym razie ich wystawienie musi być odpowiednio udokumentowane. W przypadku świadomego, dobrowolnego ujawnienia danych przez osobę, której dane dotyczą, można założyć zgodę, o ile prawo krajowe nie wymaga wyraźnej zgody. Przed wyrażeniem zgody, zgodnie z 4.3. niniejszych wytycznych dotyczących ochrony danych.

5.2.4 Przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu

Przetwarzanie danych osobowych pracowników może również mieć miejsce, jeśli jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu bb-net. Prawnie uzasadnione interesy są zwykle uzasadnione prawnie (np. Ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych) lub ekonomicznie (np. Ocena pracowników).

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu nie może mieć miejsca, jeżeli w indywidualnych przypadkach istnieje przesłanka, że ​​interesy pracownika zasługujące na ochronę przeważają nad interesem przetwarzania. Przy każdym przetwarzaniu należy sprawdzać istnienie uzasadnionych interesów. Środki kontrolne, które wymagają przetwarzania danych pracowników, mogą być stosowane tylko wtedy, gdy istnieje prawny obowiązek, aby to zrobić lub gdy istnieje uzasadniony powód. Nawet jeśli istnieje uzasadniona przyczyna, należy sprawdzić proporcjonalność środka kontroli. Uzasadnione interesy firmy w przeprowadzaniu środka kontrolnego (np. Zgodność z przepisami prawa i wewnętrznymi zasadami firmy) muszą być wyważone z możliwym uzasadnionym interesem pracownika, którego dotyczy środek, polegającym na wykluczeniu środka i mogą być realizowane tylko wtedy, gdy są właściwe . Uzasadnione interesy firmy i możliwe uzasadnione interesy pracowników muszą zostać określone i udokumentowane przed podjęciem jakichkolwiek działań. Ponadto należy wziąć pod uwagę wszelkie dalsze wymogi, które istnieją w prawie krajowym (np. Prawa do informacji osób, których one dotyczą).

5.2.5 Przetwarzanie szczególnie wrażliwych danych

Szczególnie wrażliwe dane osobowe mogą być przetwarzane tylko pod pewnymi warunkami. Dane, które szczególnie zasługują na ochronę, to dane o pochodzeniu rasowym i etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych lub stanie zdrowia lub życiu seksualnym danej osoby. Zgodnie z prawem stanowym inne kategorie danych można zaklasyfikować jako szczególnie zasługujące na ochronę lub treść kategorii danych może zostać wypełniona inaczej. Podobnie, dane dotyczące przestępstw mogą być często przetwarzane tylko na specjalnych warunkach określonych w prawie stanowym. Przetwarzanie musi być wyraźnie dozwolone lub nakazane przez prawo stanowe. Ponadto przetwarzanie może być dozwolone, jeśli jest konieczne, aby organ odpowiedzialny mógł wywiązać się ze swoich praw i obowiązków z zakresu prawa pracy. Pracownik może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie. Jeśli planowane jest przetwarzanie szczególnie wrażliwych danych, należy z wyprzedzeniem poinformować o tym inspektora ochrony danych.

5.2.6 Telekomunikacja i Internet

W ramach zadań operacyjnych firma udostępnia przede wszystkim systemy telefoniczne, adresy e-mail, intranet i internet, a także wewnętrzne sieci społecznościowe. Są sprzętem roboczym i zasobem firmy. Mogą być wykorzystywane w ramach obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych wytycznych firmy.

Prywatny użytek jest wykluczony i zabroniony w każdym przypadku.

Ze względów bezpieczeństwa korzystanie z systemów telefonicznych, adresów e-mail i Internetu może być rejestrowane przez ograniczony czas. Osobista ocena tych danych może być przeprowadzona tylko w przypadku konkretnego, uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa lub wytycznych bb-net. Kontrole te mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wydziały dochodzeniowe zgodnie z zasadą proporcjonalności oraz przez inspektora ochrony danych. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych.

6. Przekazywanie danych osobowych

Przetwarzanie zamówienia ma miejsce, gdy kontrahentowi zleca się przetwarzanie danych osobowych bez przypisywania odpowiedzialności za związany z tym proces biznesowy. W takich przypadkach konieczne jest zawarcie umowy o realizację zamówienia z wykonawcami zewnętrznymi. Za prawidłową realizację przetwarzania danych odpowiada zleceniodawca.

Kontrahent może przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z poleceniami klienta. Przy składaniu zamówienia należy przestrzegać następujących wymagań; dział rozruchu musi zapewnić ich wykonanie.

 1. Wykonawca powinien zostać wybrany zgodnie z jego predyspozycjami do zagwarantowania niezbędnych technicznych i organizacyjnych środków ochronnych. Wykonawca posiada zabezpieczenie wg. Art. 28 ust. 3 lit. c, 32 RODO, w szczególności w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 RODO.
 2. Zamówienie należy złożyć w formie tekstowej. Instrukcje dotyczące przetwarzania danych oraz obowiązki klienta i kontrahenta muszą być udokumentowane.
 3. Należy przestrzegać norm umownych określonych przez inspektora ochrony danych.
 4. Klient musi przekonać się o wywiązaniu się ze zobowiązań kontrahenta przed przystąpieniem do przetwarzania danych. Wykonawca może wykazać zgodność z wymogami bezpieczeństwa danych, w szczególności poprzez przedłożenie odpowiedniego certyfikatu. W zależności od ryzyka związanego z przetwarzaniem danych kontrola może wymagać regularnego powtarzania w okresie obowiązywania umowy.
 5. W wielu częściach RODO istnieją niezależne obowiązki w zakresie ochrony danych, które są również skierowane do przetwarzającego.
 6. 27 ust. 1 RODO: Obowiązek wyznaczenia „przedstawiciela” dotyczy również przetwarzającego.
 7. 30 ust.2 RODO: Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do prowadzenia spisów proceduralnych.
 8. 31 RODO: Obowiązek współpracy z organem nadzorującym ochronę danych dotyczy również przetwarzającego.
 9. 32 ust.1 RODO: Obowiązek podjęcia technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych dotyczy również przetwarzającego.
 10. 37 ust.1 RODO: Obowiązek powołania inspektora ochrony danych w firmie dotyczy również przetwarzającego.
 11. 44 RODO: Podmioty przetwarzające muszą również przestrzegać ograniczeń dotyczących przekazywania danych do krajów trzecich.

7. Przetwarzanie danych w imieniu

Przekazanie danych osobowych odbiorcom spoza bb-net lub odbiorcom wewnątrz firmy podlega wymogom dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w punkcie 5. Odbiorca danych musi być zobowiązany do ich wykorzystywania wyłącznie w określonych celach.

W przypadku przesyłania danych od osób trzecich do bb-net należy zapewnić, aby dane te mogły być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdemu zainteresowanemu przysługują następujące prawa. Twoje roszczenie musi zostać natychmiast przetworzone przez odpowiedzialny dział i nie może prowadzić do żadnych niekorzystnych skutków dla osoby, której dotyczy. Zwróć uwagę na następujące kwestie:

8.1 Prawo do informacji - ujawnienie
 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej (ewentualnie również przedstawiciela)
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
 • Cel i podstawa prawna przetwarzania
 • Prawnie uzasadnione interesy (do przetwarzania zgodnie z art.6 RODO)
 • Odbiorcy lub kategorie odbiorców
 • Transfer do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych
 • Czas przechowywania
 • Istnienie prawa do informacji, poprawiania, usuwania, ograniczenia, sprzeciwu i przenoszenia danych
 • Istnienie prawa do cofnięcia zgody
 • Istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
 • Informacja czy podanie danych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy i ewentualnych konsekwencjach ich niepodania
 • Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
 • Informacja o możliwej zmianie celu przetwarzania danych
8.2 prawo do informacji
 • Cele przetwarzania danych
 • Kategorie danych
 • Przekazywanie danych do państwa trzeciego
 • Czas przechowywania
 • Prawo do poprawiania, usuwania i sprzeciwu
 • Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
 • Pochodzenie danych (jeśli nie zostały zebrane od osób, których dane dotyczą)
 • Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
 • Przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
8.3 Prawo do poprawiania i usuwania

istnieje zawsze, kiedy

 • przechowywanie danych nie jest już konieczne,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie danych,
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • istnieje prawny obowiązek usunięcia na mocy prawa UE lub prawa krajowego.

9. Poufność przetwarzania

Dane osobowe podlegają tajemnicy. Pracownikom zabrania się nieuprawnionego gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania. Jakiekolwiek przetwarzanie, którego pracownik podejmuje się bez powierzenia mu wykonania swoich zadań i posiadania odpowiedniego upoważnienia, jest niedozwolone. Obowiązuje zasada ograniczonego dostępu: pracownicy mogą mieć dostęp do danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonywania ich zadań i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne. Wymaga to starannego podziału i rozdzielenia ról i obowiązków, a także ich wdrożenia i utrzymania w ramach koncepcji autoryzacji.

Pracownikom nie wolno wykorzystywać danych osobowych do własnych celów prywatnych lub komercyjnych, przekazywać ich osobom nieuprawnionym lub udostępniać w jakikolwiek inny sposób. Przełożeni mają obowiązek poinformować swoich pracowników o obowiązku zachowania tajemnicy danych na początku stosunku pracy. Obowiązek ten trwa również po ustaniu stosunku pracy.

10. Bezpieczeństwo przetwarzania

Dane osobowe muszą być stale chronione przed nieuprawnionym dostępem, niezgodnym z prawem przetwarzaniem lub ujawnieniem, a także przed utratą, fałszowaniem lub zniszczeniem. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy dane są przetwarzane elektronicznie czy w formie papierowej. Przed wprowadzeniem nowych procedur przetwarzania danych, zwłaszcza nowych systemów informatycznych, należy zdefiniować i wdrożyć techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych. Środki te muszą być oparte na aktualnym stanie wiedzy, ryzyku wynikającym z przetwarzania oraz wymogach ochrony danych. Odpowiedzialny dział może w szczególności skonsultować się z inspektorem ochrony danych. Techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych są częścią zarządzania bezpieczeństwem informacji i muszą być stale dostosowywane do postępu technicznego i zmian organizacyjnych.

11. Kontrola ochrony danych

Zgodność z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych należy regularnie sprawdzać za pomocą audytów ochrony danych i innych kontroli. Za wdrożenie odpowiedzialny jest inspektor ochrony danych i inne obszary firmy z uprawnieniami do audytu.

Wyniki kontroli ochrony danych należy przekazać inspektorowi ochrony danych. Kierownictwo ma być informowane o najważniejszych wynikach. Właściwy organ nadzorujący ochronę danych może również samodzielnie przeprowadzać kontrole zgodności z postanowieniami niniejszej wytycznej w zakresie uprawnień przysługujących mu na mocy prawa państwowego.

12. Incydenty związane z ochroną danych

Każdy pracownik powinien niezwłocznie zgłosić inspektorowi ochrony danych przypadki naruszenia niniejszych wytycznych dotyczących ochrony danych lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Kierownik odpowiedzialny za funkcję lub jednostkę jest zobowiązany do niezwłocznego informowania odpowiedzialnego inspektora ochrony danych o incydentach związanych z ochroną danych.

W przypadku:

 • bezprawne przekazywanie danych osobowych osobom trzecim,
 • bezprawny dostęp osób trzecich do danych osobowych lub
 • utrata danych osobowych

Powiadomienia przewidziane w firmie muszą być dokonywane niezwłocznie, aby istniejące obowiązki zgłaszania incydentów związanych z ochroną danych mogły być wypełnione zgodnie z prawem krajowym.

13. Odpowiedzialność i kary

Za przetwarzanie danych odpowiada kierownictwo. W związku z tym jest zobowiązany do zapewnienia uwzględnienia ustawowych wymogów dotyczących ochrony danych oraz tych zawartych w wytycznych dotyczących ochrony danych (np. Krajowe obowiązki sprawozdawcze). Do zadań zarządczych należy zastosowanie środków organizacyjnych, kadrowych i technicznych w celu zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych, zgodnego z ochroną danych. Za wdrożenie tych wymagań odpowiadają odpowiedzialni pracownicy. W przypadku kontroli ochrony danych przez organy, inspektor ochrony danych musi zostać niezwłocznie poinformowany.

Kierownictwo jest zobowiązane do wspierania inspektora ochrony danych w jego pracy. Osoby odpowiedzialne za procesy biznesowe i projekty muszą w odpowiednim czasie poinformować inspektora ochrony danych o nowym przetwarzaniu danych osobowych. W przypadku projektów przetwarzania danych, które mogą powodować szczególne ryzyko dla praw osobistych osób, których dane dotyczą, inspektor ochrony danych musi zostać zaangażowany przed rozpoczęciem przetwarzania. Dotyczy to w szczególności szczególnie wrażliwych danych osobowych. Menedżerowie muszą zapewnić, aby ich pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych w niezbędnym zakresie. Niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych lub inne naruszenia przepisów o ochronie danych są również ścigane w wielu krajach i mogą skutkować roszczeniami odszkodowawczymi. Naruszenia, za które odpowiedzialni są poszczególni pracownicy, mogą prowadzić do sankcji wynikających z prawa pracy.

14. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych, jako organ niepodlegający konkretnym instrukcjom, działa na rzecz przestrzegania krajowych i międzynarodowych przepisów o ochronie danych. Odpowiada za wytyczne dotyczące ochrony danych i monitoruje ich przestrzeganie. Inspektor ochrony danych został wyznaczony przez kierownictwo bb-net.

Każdy, którego to dotyczy, może skontaktować się z inspektorem ochrony danych w sprawie sugestii, zapytań, wniosków o informacje lub skarg w związku z kwestiami ochrony danych lub bezpieczeństwa danych. Zapytania i skargi na żądanie będą traktowane jako poufne.

Jeżeli odpowiedzialny inspektor ochrony danych nie może rozpatrzyć skargi lub zapobiec naruszeniu wytycznych dotyczących ochrony danych, należy wziąć pod uwagę kierownictwo w celu usunięcia naruszenia ochrony danych.

Zapytania od organów nadzorczych należy zawsze kierować do inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się w następujący sposób:

Pohl Consulting Team GmbH
Inspektor ochrony danych
Mengeringhäuser Strasse 15
34454 Bad Arolsen, Niemcy
T + 49 5691 8900 501
Poczta: [email chroniony]

1. Cel i zakres polityki prywatności

Bb-net media GmbH zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych dotyczących ochrony danych. Utrzymanie ochrony danych to podstawa zaufania biznesowego i relacji pracowniczych. Towarzyszy temu przestrzeganie utrzymania reputacji. Niniejsza wytyczna stwarza warunki ramowe dla przetwarzania danych i ich przekazywania w firmie oraz do zewnętrznych partnerów umownych. Zapewnia właściwe postępowanie z danymi osobowymi przez odpowiedniego właściciela procesu w firmie. Polityka prywatności dotyczy firmy i jej pracowników. Dotyczy wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. Odmienne przepisy nie mogą być po prostu wprowadzone. Zmiana wytycznych dotyczących ochrony danych nastąpi tylko w porozumieniu z inspektorem ochrony danych.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych (art. 5 RODO)

 • Legalność i przejrzystość:
  W celu ochrony dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą, dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, w dobrej wierze oraz w sposób zrozumiały dla osoby, której dane dotyczą. Osoby, których dane dotyczą, muszą zostać poinformowane o sposobie postępowania z ich danymi osobowymi. Ponadto musi być jasne, jak przydatne są gromadzone dane i jak są przetwarzane.
 • Przeznaczenie:
  Przy przetwarzaniu danych osobowych można realizować tylko te cele, które zostały wyraźnie określone przed zebraniem danych. Cele wynikają z odpowiednich podstawowych instrukcji roboczych i muszą zostać odnotowane przez pracownika przed rozpoczęciem pierwszego przetwarzania.
 • Minimalizacja danych:
  Dane osobowe muszą być adekwatne do celu i ograniczone do tego, co jest niezbędne do przetwarzania. Zapisywane i przetwarzane są tylko te dane osobowe, które są niezbędne na danym etapie pracy. Odpowiednie specyfikacje można znaleźć w instrukcjach roboczych.
 • Precyzja:
  Dane osobowe muszą być zgodne ze stanem faktycznym i aktualne. Nieprawidłowe dane należy niezwłocznie usunąć lub poprawić za pomocą odpowiednich środków.
 • Limit miejsca:
  Dane osobowe muszą być przechowywane w taki sposób, aby identyfikacja osób, których dane dotyczą, była możliwa tylko tak długo, jak jest to konieczne do wymaganego czasu trwania celów przetwarzania. Dłuższe przechowywanie jest możliwe, jeśli dane osobowe są chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 • Integralność i poufność:
  Dane osobowe muszą być traktowane jako poufne i przetwarzane w taki sposób, aby zagwarantować odpowiednie bezpieczeństwo danych. Należy podjąć odpowiednie środki techniczne w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, niezgodnym z prawem przetwarzaniem lub modyfikacją oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem.

3. Zgodność z prawem przetwarzania (art. 6 RODO)

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych może mieć miejsce tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Zgoda na przetwarzanie danych przez osoby, których dane dotyczą
 • Przetwarzanie danych na potrzeby stosunku umownego
 • Przetwarzanie danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego
 • Przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu
 • Przetwarzanie danych w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
 • Stosunek pracy przetwarzania danych zgodnie z §26 BDSG-nowy

4. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom wewnątrz i na zewnątrz firmy tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z wymogów sekcji III. Ponadto odbiorca musi być zobowiązany do wykorzystywania danych wyłącznie w określonych celach.

5. Przetwarzanie danych zamówienia (art. 28 f. RODO)

Jeżeli kontrahentowi powierzono zbieranie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych przez organ odpowiedzialny (bb-net), jest to przetwarzanie danych zamówienia. Odbywa się to na podstawie umowy. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na polecenie administratora.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą (art. 16 i następne RODO)

Osoba, której dotyczą przetwarzanie danych, ma różne prawa, które należy chronić. Na wniosek osoby zainteresowanej jej stwierdzenie musi zostać niezwłocznie rozpatrzone przez odpowiedzialny dział.

 • Osoba, której dane dotyczą, może zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane w jakim celu.
 • Osoba zainteresowana może zażądać sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych.
 • Osoba, której dane dotyczą, może żądać usunięcia swoich danych, jeżeli podstawa do przetwarzania danych nie istnieje lub już nie istnieje.
 • Osoba, której dane dotyczą, może zażądać ograniczenia przetwarzania, jeżeli prawidłowość danych jest kwestionowana lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

7. Incydenty związane z ochroną danych

Naruszenia wytycznych dotyczących ochrony danych należy zgłaszać odpowiedniemu przełożonemu.

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych stosowne jest
Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pracy. Dochodzi do naruszenia bezpieczeństwa, jeśli:

 • dane osobowe są przekazywane niezgodnie z prawem osobom trzecim.
 • dane osobowe zostały bezprawnie zniszczone lub zmienione.
 • Osoby trzecie uzyskują bezprawny dostęp do danych osobowych.

Informacje o realizacji wymagań prawnych
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE firmy bb-net

Tutaj możesz dowiedzieć się, co robi dla Ciebie bb-net media GmbH w zakresie ochrony danych, w jaki sposób wdrożyliśmy wymagania nowego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE oraz jakie procesy i dokumentację posiadamy dla Ciebie.

1. Jak wdrożyliśmy wymagania rozporządzenia UE o ochronie danych?

bb-net bardzo poważnie traktuje przetwarzanie danych osobowych klientów i zainteresowanych stron. We współpracy z zewnętrznym specjalistą ds.ochrony danych oraz kancelarią prawną dokładnie sprawdzono wszystkie obszary związane z danymi osobowymi w firmie oraz na udostępnianych platformach cyfrowych. W przypadku wszystkich procesów, w których dane są przechowywane lub przetwarzane,
Podjęto środki techniczne i organizacyjne w celu ich zabezpieczenia. W przypadku przekazania danych podmiotom trzecim sprawdzono wszystkich odbiorców i podjęto wszelkie możliwe środki, aby wykluczyć niewłaściwe przetwarzanie danych. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje oraz dokładne miejsce przechowywania wszystkich niezbędnych dokumentów z zakresu ochrony danych w naszej firmie.

2. Nasza polityka prywatności

Nasze wytyczne dotyczące ochrony danych w związku z przetwarzaniem lub przetwarzaniem danych osobowych można znaleźć pod adresem Datenschutzrichtlinien.

3. Nasze informacje dotyczące ochrony danych dla naszych klientów

Nasze ogólne informacje o przetwarzaniu Twoich danych i Twoich prawach - informacje zgodnie z art. 13, 14 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) można znaleźć w naszym Polityka prywatności.

4. Gdzie mogę znaleźć informacje o przetwarzaniu danych w serwisie bb-net?

Możesz znaleźć nasze pełne tutaj Polityka prywatności i plików cookies.

5. Nasze środki techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa danych

Zgodnie z art. 32 RODO podjęliśmy kompleksowe działania w celu zabezpieczenia Twoich danych we współpracy z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych oraz wyspecjalizowanym prawnikiem. Szczegółowe wymiary można znaleźć w naszym TOMS czytaj.

6. Na jakiej podstawie przekazujemy dane?

Na podstawie oceny naszych czynności przetwarzania przekazujemy dane na następujących podstawach:

 • Umowa indywidualna, czyli umowa o przetwarzanie danych zamówienia zarówno jako kontrahent jak i klient
 • Podstawa prawna
 • Stosunki umowne
 • zgoda
 • Standardowe klauzule umowne UE

7. Jakie masz prawa?

W każdej chwili masz prawo zażądać potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe oraz prawo do informacji o tych danych osobowych. Ponadto przysługuje Ci prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, czy też w dowolnym momencie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub żądania przeniesienia danych. Ponadto masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych.

8. Masz jakieś pytania?

Wyślij nam e-mail na adres: [email chroniony]

W celu ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych konieczne jest podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz spełnienie wymagań niniejszego rozporządzenia. Aby móc wykazać zgodność z rozporządzeniem, wykonawca określa wewnętrzne strategie i podejmuje działania, które w szczególności są zgodne z zasadami ochrony danych przez technologię i domyślnie.

Zastosowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu (EMA) ze zintegrowaną kontrolą dostępu, systemem sygnalizacji pożaru i monitoringiem wizyjnym ma na celu ochronę granic posesji, odstraszanie intruzów oraz unikanie sabotażu, szpiegostwa i różnic inwentaryzacyjnych.

W tym celu stałe drzwi prowadzące na zewnątrz są wyposażone w styki otwierające i zamykające. Ponadto wewnątrz znajduje się nadzór przypominający pułapki z czujnikami ruchu dla niektórych obszarów w celu wykrywania i zgłaszania nieautoryzowanego dostępu przez okna i świetliki lub uwięzienia ludzi. We wszystkich innych fazach nagranie jest zależne tylko od ruchu. Obrazy są zapisywane na dyskach twardych cyfrowego systemu wideo tylko wtedy, gdy występuje ruch w obrazie lub poruszające się kamery.

System sygnalizacji włamania jest włączany lub wyłączany za pomocą czytnika z transponderem. Zapewnia to, że tylko upoważnione osoby mogą działać. Nieuchronność jest gwarantowana i tylko w połączeniu z zabezpieczeniem wszystkich drzwi zewnętrznych do zamykania i otwierania. Nieuchronność oznacza podjęcie działań w celu przeciwdziałania fałszywym alarmom spowodowanym nieprawidłową obsługą. W tej koncepcji alarm jest przesyłany do stale obsługiwanego centrum kontroli i do smartfonów wybranych osób.

W przypadku zapotrzebowania ubezpieczycieli lub audytorów na sprzęt zgodnie z wytycznymi VdS, LKA lub DIN 0833, niezbędna jest nieuchronność i przekazanie alarmu do stale obsadzonego centrum dowodzenia. Stacjonarne kamery wideo w stałych punktach, które można oglądać i sterować za pośrednictwem sieci fabrycznej, służą do monitorowania obszaru zewnętrznego i weryfikacji alarmu. Obrazy wideo są nagrywane poza godzinami pracy. Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych dostęp jest chroniony wyłącznie hasłem i zgodnie ze specyfikacją inspektora ochrony danych. Sama sieć kamer jest skonfigurowana jako oddzielna jednostka, aby uniknąć ciągłego obciążenia sieci fabrycznej.

Środki techniczne i organizacyjne podlegają postępowi technicznemu i dalszemu rozwojowi. Należy wziąć pod uwagę stan wiedzy, koszty wdrożenia, rodzaj, zakres i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo wystąpienia i stopień zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych w rozumieniu art. 32 RODO. Istotne zmiany należy udokumentować. Ogólnie rzecz biorąc, są to środki zapewniające bezpieczeństwo danych i poziom ochrony odpowiedni do ryzyka w odniesieniu do poufności, integralności, dostępności i odporności systemów, które są odpowiednie w zależności od rodzaju danych osobowych lub kategorii danych, które mają być chronione. Aby spełnić wymogi prawne, klient wdraża niniejszą umowę w obszarze swojego wpływu w następujący sposób:

1. Poufność (art. 32 ust. 1 lit. b RODO)

1.1 Kontrola dostępu

Nie zapewniać nieuprawnionego fizycznego dostępu do systemów przetwarzania danych, takich jak serwerownie, okablowanie sieciowe lub pomieszczenia robocze, w których znajdują się komputery stacji roboczej. Wykonawca zapewni, że nie będzie można uzyskać dostępu, wglądu ani możliwego dostępu.

Wykonawca podjął następujące działania:

 • Zarządzanie kluczami wraz z dokumentacją alokacji kluczy
 • System antywłamaniowy zgodny ze standardem VDS
 • Gość i kontrola osobista
 • Monitoring terenu firmy
 • Zabezpieczenie drzwi serwerowni z elektroniczną kontrolą dostępu
 • Serwerownia bez okien

1.2 Kontrola dostępu

Oprócz kontroli dostępu należy zabezpieczyć systemy przetwarzania danych przed użyciem przez osoby nieuprawnione. Dostęp do systemów, w których przetwarzane są dane osobowe, wymaga identyfikacji użytkownika.

Wykonawca podjął następujące działania:

 • Osobisty login użytkownika z koncepcją autoryzacji podczas logowania do sieci firmowej
 • Procedura hasła i kontrola procedury
 • Odpowiednie rozwiązanie antywirusowe z bieżącymi aktualizacjami na serwerze i klientach
 • Nadmiarowy system zapory sprzętowej
 • Automatyczne blokowanie klienta po okresie bez aktywności użytkownika
 • Cyfrowy system wszystkich haseł i szyfrowania
 • Szyfrowane ścieżki transmisji są zabezpieczone za pomocą VPN
 • Dyski twarde urządzeń mobilnych, takich jak notebooki i tablety, są szyfrowane
 • Wszystkie systemy stacji roboczych, stacjonarne lub mobilne, są wyposażone w hasło BIOS
 • Umowy dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych i biur domowych

 

1.3. Kontrola dostępu

Osoby upoważnione mają dostęp wyłącznie na podstawie danych podlegających ich uprawnieniu, tak aby nie było możliwe nieuprawnione odczytywanie, kopiowanie, zmienianie lub usuwanie danych osobowych.

Wykonawca podjął następujące działania:

 • Osobisty login użytkownika z koncepcją autoryzacji i dedykowanymi uprawnieniami użytkownika
 • Identyfikacja hasła i polityka dotycząca haseł
 • Ograniczenie dostępu na poziomie IP i dostęp zdalny za pomocą szyfrowanej sieci VPN
 • Rejestrowanie na poziomie aplikacji
 • Zakaz prywatnego korzystania z klientów i własnych urządzeń mobilnych
 • Używane nośniki danych są usuwane przed ponownym użyciem
 • Urządzenia z funkcją karty SIM są zabezpieczone kodem PIN
 • Dyski twarde urządzeń mobilnych, takich jak notebooki i tablety, są szyfrowane
 • Stare pliki i stare nośniki danych są niszczone za pomocą certyfikowanych niszczarek lub stempli
 • Połączenia USB są blokowane we wszystkich systemach stacji roboczych

1.4 Wymóg separacji

Dane zbierane do różnych celów muszą być przetwarzane osobno. Separację należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie można jej było pomylić z danymi innych klientów ani uzyskać do nich dostępu osób trzecich.

Wykonawca podjął następujące działania:

 • Oddzielne bazy danych i systemy przetwarzania
 • Oddzielne systemy produkcyjne i testowe
 • Koncepcja autoryzacji dostępu
 • Oddzielenie klientów w używanym oprogramowaniu

2. Uczciwość (art. 32 ust. 1 lit. b RODO)

2.1. Kontrola transferu

Należy zapewnić, aby nieuprawnione odczytywanie, kopiowanie, zmiana lub usuwanie nie było możliwe podczas transmisji elektronicznej lub podczas transportu i przechowywania na zewnętrznych nośnikach danych. Musi istnieć możliwość sprawdzenia i określenia, w jakich momentach planowane jest przekazywanie danych osobowych przez urządzenie do przesyłania danych.

Wykonawca podjął następujące działania:

 • Szyfrowana transmisja danych osobowych w wiadomościach e-mail
 • Bezpieczna bezprzewodowa sieć LAN (WLAN)
 • Szyfrowane ścieżki transmisji są zabezpieczone za pomocą VPN
 • Szyfrowanie nośników danych podczas transportu
 • Odpowiednie rozwiązanie antywirusowe z bieżącymi aktualizacjami na serwerze i klientach
 • Nadmiarowy system zapory sprzętowej
 • Zobowiązanie wszystkich pracowników do przestrzegania wymogów ochrony danych zgodnie z art. 5 RODO

2.2. Kontrola wejścia

Umożliwienie późniejszego ustalenia, czy i przez kogo dane osobowe zostały wprowadzone, zmienione lub usunięte w systemach przetwarzania danych z systemem logowania.

Wykonawca podjął następujące działania:

 • Zarządzanie dokumentami z wersjami i historią
 • Możliwości logowania do wprowadzania, zmiany i usuwania
 • Prawa dostępu są ograniczone
 • Ograniczona grupa osób do zmiany oprogramowania bbCore w całej firmie

3. Dostępność i odporność (art. 32 ust. 1 lit. b RODO)

3.1. Kontrola dostępności

Należy zapewnić odpowiednią ochronę przed przypadkową, umyślną lub nieprzewidywalną utratą danych osobowych.

Wykonawca podjął następujące działania:

 • Koncepcja tworzenia kopii zapasowych danych z regularnymi przeglądami
 • Podręcznik awaryjny z dostępnymi planami awaryjnymi
 • Backup danych w oddzielnej sekcji pożarowej
 • Zaszyfrowane nośniki kopii zapasowych
 • Przechowywanie nośników danych z kopiami zapasowymi poza firmą
 • Zasilacz bezprzerwowy (UPS)
 • System antywłamaniowy zgodny ze standardem VDS
 • Odpowiednie systemy gaśnicze w serwerowni i na terenie firmy
 • Regularna kontrola elektroniczna wszystkich systemów elektronicznych zgodnie z DGUV3
 • Oddzielne bezpieczniki obwodów elektronicznych

4. Procedura regularnego przeglądu, oceny i oceny (art. 32 ust. 1 lit. d RODO; art. 25 ust. 1 RODO)

4.1. Kontrola zamówień

Gwarantujemy, że dane osobowe przetwarzane w zamówieniu mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z instrukcjami klienta. Z chwilą skorzystania z usług podwykonawców przez wykonawcę, są oni zobowiązani do przestrzegania instrukcji i przestrzegania w ten sam sposób ochrony danych.

Wykonawca podjął następujące działania:

 • Pisemna umowa na przetwarzanie danych zamówienia z kontrahentem
 • Przegląd i wybór wykonawcy, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa danych
 • Zobowiązanie wszystkich pracowników do przestrzegania wymogów ochrony danych zgodnie z art. 5 RODO
 • Sprawdzenie kontrahenta, czy został wyznaczony inspektor ochrony danych
 • Bieżący przegląd i kontrola uprawnień wykonawcy

MY ODPOWIEDŹ TWOJE PYTANIE